Кызмат көрсөтүүлөр

Аткаруу бийлик органдары, алардын структуралык бөлүктөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү системалаштырылган
РЕЕСТРИ (ТИЗМЕГИ)

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643, 2013-жылдын 9-апрелиндеги N 179, 2013-жылдын 1-июлундагы N 395, 2013-жылдын 27-августундагы N 468 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

N к/б Мамлекеттик тейлөөнүн аталышы Мамлекеттик тейлөөнү стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган Бул тейлөөлөрдү көрсөтүүчү мамлекеттик органдар жана уюмдар Мамлекеттик (акы төлөнүүчү же акысыз) тейлөө көрсөтүүнүн шарттары

1. Билим берүүчү жана маданий тейлөөлөр

1 Мектепке чейинки билим берүү БИМ БИМ Акысыз
2 Ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга мектепке чейинки билим берүү БИМ БИМ Акысыз
3 Жетим балдарга жана ата-энеден кароосуз калган балдарга мектепке чейин жана мектепте билим берүү, тарбиялоо жана багуу БИМ БИМ Акысыз
4 Балдарды мектепке чейин мектепке даярдоо курстарын берүү БИМ БИМ Акысыз
5 Мектепке чейинки балдарга белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде кошумча билим берүү БИМ БИМ Акысыз
6 Мектепке чейинки балдарга квотадан тышкары жана/же мектепке чейинки билим берүү боюнча мамлекеттик стандартта белгиленгенден тышкары кошумча билим берүү БИМ БИМ Акы төлөнөт
7 Башталгыч билим берүү БИМ БИМ Акысыз
8 Жетим балдарга жана ата-энеден кароосуз калган балдарга жалпы башталгыч билим берүү, тарбиялоо жана багуу БИМ БИМ Акысыз
9 Акыл-эстин өнүгүүсү мандемдүү балдарга жалпы башталгыч билим берүү БИМ БИМ Акысыз
10 Акыл-эстин өнүгүүсү мандемдүү балдарга жалпы башталгыч билим берүү, тарбиялоо жана багуу БИМ БИМ Акысыз
11 Психикалык жетилиши кечеңдеген балдарга жалпы башталгыч билим берүү, тарбиялоо жана багуу БИМ БИМ Акысыз
12 Дене-боюнун өсүшүндө мандеми бар (угуусу, сүйлөөсү, көрүүсү, таяныч-кыймыл аппараты начар) балдарга жалпы башталгыч билим берүү БИМ БИМ Акысыз
13 Дене-боюнунун өсүшүндө мандеми бар (угуусу, сүйлөөсү, көрүүсү, таяныч-кыймыл аппараты мандемдүү) балдарга жалпы башталгыч билим берүү, тарбиялоо жана багуу БИМ БИМ Акысыз
14 Экстернат формасында жалпы башталгыч билим берүү БИМ БИМ Акысыз
15 Жалпы негизги билим берүү БИМ БИМ Акысыз
16 Жетим балдарга жана ата-энеден кароосуз калган балдарга жалпы негизги билим берүү, тарбиялоо жана багуу БИМ БИМ Акысыз
17 Акыл-эсинде мандеми бар балдарга жалпы негизги билим берүү, тарбиялоо жана багуу БИМ БИМ Акысыз
18 Акыл-эсинде мандеми бар балдарга жалпы негизги билим берүү, тарбиялоо жана багуу БИМ БИМ Акысыз
19 Дене-бой өсүшүндө (угуусу, сүйлөөсү, көрүүсү, таяныч-кыймыл аппараты) мандеми бар балдарга жалпы негизги билим берүү БИМ БИМ Акысыз
20 Дене-бой өсүшүндө (угуусу, сүйлөөсү, көрүүсү, таяныч-кыймыл аппараты) мандеми бар балдарга жалпы негизги билим берүү, тарбиялоо жана багуу БИМ БИМ Акысыз
21 Жакшы эмес жүрүм-турумдагы балдарга жалпы негизги билим берүү БИМ БИМ Акысыз
22 Экстернат формасында жалпы негизги билим берүү БИМ БИМ Акысыз
23 Жалпы орто билим берүү БИМ БИМ Акысыз
24 Жетим балдарга жана ата-энеден кароосуз калган балдарга жалпы орто билим берүү, тарбиялоо жана багуу БИМ БИМ Акысыз
25 Дене-боюнун өсүшүндө (угуусу, сүйлөөсү, көрүүсү, таяныч-кыймыл аппараты) мандеми бар балдарга жалпы орто билим берүү БИМ БИМ Акысыз
26 Дене-боюнун өсүшүндө (угуусу, сүйлөөсү, көрүүсү, таяныч-кыймыл аппараты) мандеми бар балдарга жалпы орто билим берүү, тарбиялоо жана багуу БИМ БИМ Акысыз
27 Экстернат формасында жалпы орто билим берүү БИМ БИМ Акысыз
28 Мектеп жашындагы балдарга белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде кошумча билим берүү БИМ БИМ Акысыз
29 Мектеп жашындагы балдарга белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары, мектепте билим берүүнүн мамлекеттик стандартында белгиленгенден тышкары кошумча билим берүү БИМ БИМ Акы төлөнөт
30 Мектепке чейинки жана мектеп жашындагы балдарга белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде мектептен тышкары билим берүү БИМ БИМ Акысыз
31 Мектепке чейинки жана мектеп жашындагы балдарга белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары мектептен тышкары билим берүү БИМ БИМ Акы төлөнөт
32 Ден соолугу начар балдарды үйдөн окутууну уюштуруп, жалпы негизги орто билим берүү программалары боюнча белгиленген окуу милдетинин чегинде башталгыч, негизги жана жалпы орто билим берүү БИМ БИМ Акысыз
33 Ден соолугу начар балдарды үйдөн окутууну уюштуруп, жалпы негизги орто билим берүү программалары боюнча белгиленген окуу милдетинин чегинен тышкары башталгыч, негизги жана жалпы орто билим берүү БИМ БИМ Акы төлөнөт
34 Акыл-эси боюнча оор кесели бар же татаал өсүндүсү бар (2 же андан ашык) балдарды үйдөн окутууну уюштуруу БИМ БИМ Акысыз
35 Узак мөөнөттүү дарылоого муктаж балдарга санаториялык типтеги ден соолукту чыңдап-билим берүү мекемелеринде жалпы башталгыч, жалпы негизги жана орто билим берүү БИМ БИМ Акысыз
36 Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу билим берүү мекемелеринде жалпы негизги жана жалпы орто билим берүү БИМ БИМ Акысыз
37 Мектепте билим берүүнүн белгиленген мамлекеттик стандартынан тышкары белгиленген окуу сааттарынын чегинде (мамлекеттин заказ) профилдик билим берүү БИМ БИМ Акысыз
38 Мектепте билим берүүнүн белгиленген мамлекеттик стандартынан тышкары белгиленген окуу сааттарынан тышкары (мамлекеттин заказ) профилдик билим берүү БИМ БИМ Акы төлөнөт
39 Окутуунун кечки (сменалык) жана сырттан окуу формалары боюнча жалпы негизги жана орто билим берүү БИМ БИМ Акысыз
40 Жалпы негизги билимдин базасында (мамлекеттик заказ) белгиленген квотанын чегинде (окутуунун күндүзгү формасында) кесиптик орто билим берүү БИМ БИМ Акысыз
41 Жалпы негизги билимдин базасында (мамлекеттик заказ) белгиленген квотадан тышкары (окутуунун күндүзгү формасында) кесиптик орто билим берүү БИМ БИМ Акы төлөнөт
42 Жалпы негизги билимдин базасында белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде (окутуунун күндүзгү формасында) кесиптик орто билим берүү БИМ БИМ Акысыз
47 Жалпы негизги билимдин базасында белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары (окутуунун күндүзгү формасында) кесиптик орто билим берүү БИМ БИМ Акы төлөнөт
48 Жалпы негизги билимдин базасында (окутуунун сырттан окуу формасында) кесиптик орто билим берүү БИМ БИМ Акы төлөнөт
45 Жалпы орто билимдин базасында (окутуунун кечки формасында) кесиптик орто билим берүү БИМ БИМ Акы төлөнөт
46 КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-августундагы N 468 токтомуна ылайык күчүн жоготту
47 Бакалавр даярдоо программалары боюнча белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде окутуунун күндүзгү формасында кесиптик жогорку билмм берүү БИМ БИМ Акысыз
48 Бакалавр даярдоо программалары боюнча белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары окутуунун күндүзгү формасында кесиптик жогорку билим берүү БИМ БИМ Акы төлөнөт
49 Бакалавр даярдоо программалары боюнча окутуунун сырттан окуу формасында кесиптик жогорку билим берүү БИМ БИМ Акы төлөнөт
50 Бакалавр даярдоо программалары боюнча окутуунун кечки окуу формасында кесиптик жогорку билим берүү БИМ БИМ Акы төлөнөт
51 Бакалавр даярдоо программалары боюнча окутуунун аралыктан окуу формасында кесиптик жогорку билим берүү БИМ БИМ Акы төлөнөт
52 Бакалавр даярдоо программалары боюнча окутуунун экстернат формасында кесиптик жогорку билим берүү БИМ БИМ Акы төлөнөт
53 Адис даярдоо программалары боюнча белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде окутуунун күндүзгү формасында кесиптик жогорку билим берүү БИМ БИМ Акысыз
54 Адис даярдоо программалары боюнча белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары окутуунун күндүзгү формасында кесиптик жогорку билим берүү БИМ БИМ Акы төлөнөт
55 Адис даярдоо программалары боюнча сырттан окутуу формасында кесиптик жогорку билим берүү БИМ БИМ Акы төлөнөт
56 Адис даярдоо программалары боюнча окутуунун кечки формасында кесиптик жогорку билим берүү БИМ БИМ Акы төлөнөт
57 Адис даярдоо программалары боюнча окутуунун аралыктан окутуу формасында кесиптик жогорку билим берүү БИМ БИМ Акы төлөнөт
58 Адис даярдоо программалары боюнча окутуунун экстернат формасында кесиптик жогорку билим берүү БИМ БИМ Акы төлөнөт
59 Магистр даярдоо программалары боюнча белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде окутуунун күндүзгү формасында кесиптик жогорку билим берүү БИМ БИМ Акысыз
60 Магистр даярдоо программалары боюнча белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары окутуунун күндүзгү формасында кесиптик жогорку билим берүү БИМ БИМ Акы төлөнөт
61 Магистр даярдоо программалары боюнча окутуунун сырттан окуу формасында кесиптик жогорку билим берүү БИМ БИМ Акы төлөнөт
62 Магистр даярдоо программалары боюнча окутуунун аралыктан окутуу формасында кесиптик жогорку билим берүү БИМ БИМ Акы төлөнөт
63 Магистр даярдоо программалары боюнча окутуунун экстернат формасында кесиптик жогорку билим берүү БИМ БИМ Акы төлөнөт
64 Жогорку окуу жайынан кийин белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде кесиптик билим берүү (изденүүчүлүк, аспирантура, адъюнктура, докторантура) БИМ БИМ Акысыз
65 Жогорку окуу жайынан кийин белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары кесиптик билим берүү (изденүүчүлүк, аспирантура, адъюнктура, докторантура) БИМ БИМ Акы төлөнөт
66 Кошумча кесиптик билим берүү БИМ БИМ, ЭМ, ФМ Акы төлөнөт
67 Алган кесиптин базасында жогорку билимге кошумча квалификация ыйгаруу менен кошумча кесипке кайра даярдоо БИМ БИМ Акы төлөнөт
68 Студенттердин кызыкчылыктарын жана чыгармачылык жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө багытталган факультативдик жана башка сабактардын түрлөрүн өткөрүү БИМ БИМ Акы төлөнөт
69 Жогорку окуу жайына чейин даярдоо программаларын турмушка ашыруу (абитуриенттер үчүн даярдоо курстары) БИМ БИМ Акы төлөнөт
70 Чет өлкөлүк жарандар үчүн кыргыз, орус тилдерин үйрөнүү курстары БИМ БИМ Акы төлөнөт
71 Мугалимдердин квалификацияларын белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде 72 саат көлөмүндө жогорулатуу курстары БИМ БИМ Акысыз
72 72 саат көлөмүндө мугалимдердин квалификацияларын жогорулатуу курстары БИМ БИМ Акы төлөнөт
73 Кесиптик-техникалык билим берүү кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу курстарын уюштуруу БИМ БИМ Акы төлөнөт
74 Педагогикалык кошумча билим алууну каалаган адистик боюнча дипломго ээ эмес педагогикалык кадрларды, адистерди кайра даярдоо БИМ БИМ Акы төлөнөт
75 Тест алуунун натыйжалары боюнча аппеляция өткөрүү БИМ БИМ Акысыз
76 Жалпы билим берүүчү уюмдар, орто жана жогорку кесиптик окуу жайлары үчүн тесттин тапшырмаларынын варианттарынын түп нускаларын даярдоо БИМ БИМ Акы төлөнөт
77 Тесттин тапшырмаларынын жыйнактарын иштеп чыгуу жана даярдоо БИМ БИМ Акы төлөнөт
78 Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин грифин окуу китептерине, окуу-методикалык колдонмолорго, окуу-методикалык комплекстерге, окутуу программаларына ж.б. ыйгаруу БИМ БИМ Акысыз
79 Декреттештирилген контингентти (чет элдик жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды) гигиеналык окутуу СМ СМ Акысыз
80 Жалпы орто билимдин базасында белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде (окутуунун күндүзгү формасында) медициналык орто билим берүү СМ СМ Акысыз
81 Жалпы орто билимдин базасында белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинен тышкары (окутуунун күндүзгү формасында) медициналык орто билим берүү СМ СМ Акы төлөнөт
82 Адис даярдоо программалары боюнча белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде окутуунун күндүзгү формасында медициналык жогорку билим берүү СМ СМ Акысыз
83 Адис даярдоо программалары боюнча белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары окутуунун күндүзгү формасында медициналык жогорку билим берүү СМ СМ Акы төлөнөт
84 Медициналык жогорку окуу жайынан кийин (мамлекеттик заказдын) белгиленген квотанын чегинде кесиптик билим берүү (изденүүчүлүк, аспирантура, адъюнктура, докторантура) СМ СМ Акысыз
85 Медициналык жогорку окуу жайынан кийин (мамлекеттик заказдан) белгиленген квотадан тышкары кесиптик билим берүү (изденүүчүлүк, аспирантура, адъюнктура, докторантура) СМ СМ Акы төлөнөт
86 Алган кесиптин базасында (мамлекеттик заказдын) белгиленген квотанын чегинде жогорку билимге кошумча квалификация ыйгаруу менен кошумча кесипке кайра даярдоо СМ СМ Акы төлөнөт
87 Алган кесиптин базасында (мамлекеттик заказдан) белгиленген квотадан тышкары жогорку билимге кошумча квалификация ыйгаруу менен кошумча кесипке кайра даярдоо СМ СМ Акы төлөнөт
88 Белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде, медициналык жана фармацевттик кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу курстары СМ СМ Акысыз
89 Белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) сырткары, медициналык жана фармацевттик кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу курстары СМ СМ Акы төлөнөт
90 Окуучуларга музыкалык башталгыч билим берүү, аларды тарбиялоо жана багуу МММТМ МММТМ Акысыз
91 Белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары хореографиялык башталгыч билим берүү МММТМ МММТМ Акы төлөнөт
92 Музыкалык башталгыч билим берүү МММТМ МММТМ Акысыз
93 Белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары музыкалык башталгыч билим берүү МММТМ МММТМ Акы төлөнөт
94 Көркөм сүрөт башталгыч билим берүү МММТМ МММТМ Акысыз
95 Белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары көркөм сүрөт башталгыч билим берүү МММТМ МММТМ Акы төлөнөт
96 Өнөр жаатында башталгыч билим берүү МММТМ МММТМ Акысыз
97 Өнөр жаатында белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары башталгыч билим берүү МММТМ МММТМ Акы төлөнөт
98 Жалпы негизги билимдин базасында маданият жана өнөр жаатында (мамлекеттик заказдын) белгиленген квотанын чегинде (окутуунун күндүзгү формасында) кесиптик орто билим берүү МММТМ МММТМ Акысыз
99 Маданият жана өнөр жаатында (мамлекеттик заказдан) белгиленген квотадан тышкары (окутуунун күндүзгү формасында) кесиптик орто билим берүү МММТМ МММТМ Акы төлөнөт
100 Маданият жана өнөр жаатында (окутуунун сырттан окуу формасында) кесиптик орто билим берүү МММТМ МММТМ Акы төлөнөт
101 Маданият жана өнөр жаатында белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде кесиптик жогорку билим берүү МММТМ МММТМ Акысыз
102 Маданият жана өнөр жаатында (окутуунун сырттан окуу формасында) кесиптик жогорку билим берүү МММТМ МММТМ Акы төлөнөт
103 Маданият жана өнөр жаатында (мамлекеттик заказдын) белгиленген квотадан тышкары кесиптик жогорку билим берүү МММТМ МММТМ Акы төлөнөт
104 Театр-оюн зоок ишканаларынын өнөрү жаатында кошумча билим берүү МММТМ МММТМ Акысыз
105 Театр ишканаларынын өнөрү жаатында (мамлекеттик заказдан) белгиленген квотадан тышкары кошумча билим берүү МММТМ МММТМ Акы төлөнөт
106 Ар түрдүү багыттагы кызыкчылыктар боюнча:
- ышкыбоз чыгармачыл жамааттардын;
- ийримдердин;
- студиялардын;
- театр сүйүүчүлөр бирикмелеринин;
- клубдардын иштерин уюштуруу
МММТМ МММТМ Акысыз
107 Театр оюндарын:
- спектакль;
- балет;
- опера;
- цирк программаларын;
- концерттик программаларды көрсөтүү
МММТМ МММТМ Акы төлөнөт
108 Залдарды жана бөлмө-жайларды, ошондой эле маданият чөйрөсүндө маданият, өнөр жана билим берүү чөйрөсүндө маданий мекемелердин жабдууларын, инвентарларын берүү МММТМ МММТМ Акы төлөнөт
109 Кесиптик окутууга, кайра окууга, квалификациясын жогорулатууга жолдомо берүү ЭМЖМ ЭМЖМ Акысыз
110 Эмгек рыногунда талап кылынган кесиптерге жарандарды республикалык бюджеттин эсебинен окутуу (бюджеттик окутуу) ЭМЖМ ЭМЖМ Акысыз
111 Эмгек рыногунда талап кылынган кесиптерге ишкананын жана жеке каражатынын эсебинен жарандарды окутуу (контракттык окутуу) ЭМЖМ ЭМЖМ Акы төлөнөт
112 Жарандык коргоо жаатында ӨЭУнун, мекемелердин, уюмдардын, коммерциялык структуралардын адистерин жана жеке адамдарды даярдоо жана кайра даярдоо ӨКМ ӨКМ Акы төлөнөт
113 Суучул, сууга чөккөндөрдү куткаруучу иши, дайвинг адистерин окутуу, даярдоо, кайра даярдоо, квалификацияларын жогорулатуу ӨКМ ӨКМ Акы төлөнөт
114 Өрт коопсуздугунун чаралары боюнча адистерди даярдоо жана кайра даярдоо, жумушчуларды, кызматкерлерди, студенттерди, окуучуларды үйрөтүү ӨКМ ӨКМ Акысыз
115 Жалпы орто билимдин базасында (мамлекетти заказдын) белгиленген квотанын чегинде (окутуунун күндүзгү формасында) кесиптик орто билим берүү ММТМ ММТМ Акысыз
116 Жалпы орто билимдин базасында (мамлекеттик заказдан) квотадан тышкары (окутуунун күндүзгү формасында) кесиптик орто билим берүү ӨКМ ӨКМ Акы төлөнөт
117 Жалпы орто билимдин базасында белгиленген квотадан тышкары (сырттан окуу формасында) кесиптик орто билим берүү ММТМ ММТМ Акы төлөнөт
118 Авиация персоналын баштапкы даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу боюнча кошумча кесиптик билим берүү ММТМ ММТМ Акы төлөнөт
119 Авиация персоналына зарыл болгон мамлекеттик, расмий, чет тилдерди, компьютердик техниканы үйрөнүү боюнча курстар ММТМ ММТМ Акы төлөнөт
120 Архив иши жана иш-кагаздары боюнча сабактарды өтүү Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт
121 Балдарды спорттун түрлөрү боюнча машыктыруу Дене тарбия жана спорт мамагенттик ДТССМА Акысыз
122 Мамлекеттик эмес (штаттан тышкаркы) авариялык-куткаруучу түзүлүштөрдүн куткаруучуларын даярдоо, кайра даярдоо жана квалификацияларын жогорулатуу ӨКМ ӨКМ Акы төлөмө

2. Медициналык тейлөөлөр

1 Аскердик жогорку окуу жайларга өтүүдө, жарандык жогорку окуу жайлардын аскердик факультеттерине жана кафедраларына кабыл алынганда жана алардагы окууну аяктаганда, аскер кызматына контракт боюнча чакырылганда жарандар үчүн медициналык кызмат көрсөтүүлөр ССМ БИМ, ИИМ Акы төлөнөт
2 Табыштамалар жана келишимдер боюнча даярдоо:
- ичеги инфекциялардын диагностикасы үчүн агглютинацияланган сывороткаларды;
- ич келтенин диагностикумдарын;
- ичеги инфекциялардын козгогучтарын топтоо үчүн азыктандыруучу чөйрөнү
ССМ ССМ Акы төлөнөт
3 Эпидемиялык көрсөткүчтөр боюнча алдын алуучу эмдөөлөр жана алдын алуучу эмдөөлөрдүн улуттук календарына киргизилген алдын алуучу эмдөөлөрдү жүргүзүү ССМ ССМ Акысыз
4 Алдын алуучу эмдөөлөрдүн улуттук календарына киргизилбеген алдын алуучу эмдөөлөрдү өткөрүү ССМ ССМ Акы төлөнөт
5 Кыргыз Республикасынын жарандарына медициналык-санитардык жардамды камсыз кылуу боюнча Мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдө амбулаториялык деңгээлде консультациялык-диагностикалык жардамды көрсөтүү (фельдшердик-акушердик пункттар, үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору, Үй-бүлөлүк медицина борборлору, Жалпы дарыгердик практика борборлору, улуттук, облустук жана республикалык борборлор) ССМ ССМ Акысыз
6 Кыргыз Республикасынын жарандарына медициналык-санитардык жардамды камсыз кылуу боюнча Мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдөн сырткары амбулаториялык деңгээлде консультациялык-диагностикалык жардамды көрсөтүү (фельдшердик-акушердик пункттар, үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору, Үй-бүлөлүк медицина борборлору, Жалпы дарыгердик практика борборлору, улуттук, облустук жана республикалык борборлор) ССМ ССМ Акы төлөнөт
7 Кыргыз Республикасынын жарандарына медициналык-санитардык жардамды камсыз кылуу боюнча Мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдө амбулаториялык деңгээлде дарылоо иш-чараларын жүргүзүү (дарылоо процедураларын дайындоо, рецепттерди жазып берүү, пациенттерге медициналык документацияны жана сунуштарды көрсөтүү) ССМ ССМ Акысыз
8 Кыргыз Республикасынын жарандарына медициналык-санитардык жардамды камсыз кылуу боюнча Мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдөн сырткары амбулаториялык деңгээлде дарылоо иш-чараларын жүргүзүү (дарылоо процедураларын дайындоо, рецепттерди жазып берүү, пациенттерге медициналык документацияны жана сунуштарды берүү) ССМ ССМ Акы төлөнөт
9 Тез медициналык жардамдын бөлүмдөрү жана пункттары-станциялары кечиктирилгис (тез) медициналык жардамды көрсөтүү ССМ ССМ Акысыз
10 Стационарларда өмүргө коркунуч келтирген абалдан чыкканга чейин кечиктирилгис медициналык жардамды көрсөтүү ССМ ССМ Акысыз
11 Жарандарга медициналык-санитардык жардамды камсыз кылуу боюнча Мамлекеттик кепилдиктер программасында каралбаган медициналык жардамды стационар ордуна болуучу бөлүмдөрдө көрсөтүү ССМ ССМ Акы төлөнөт
12 Өмүрүнө коркунуч келтирген абалдан чыгаргандан кийин кечиктирилгис көрсөткүчтөр жана пландуу көрсөткүчтөр боюнча стационарларда мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдө дарылоо ССМ ССМ Акысыз
13 Өмүрүнө коркунуч келтирген абалдан чыгаргандан кийин кечиктирилгис көрсөткүчтөр жана пландуу көрсөткүчтөр боюнча стационарларда мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдөн сырткары дарылоо ССМ ССМ Акы төлөнөт
14 Мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдө адистештирилген стационарларда (терапиялык, педиатриялык, хирургиялык, акушердик-гинекологиялык ж.б. профилдеги) медициналык жардам көрсөтүү ССМ ССМ Акысыз
15 Мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдөн сырткары адистештирилген стационарларда (терапиялык, педиатриялык, хирургиялык, акушердик-гинекологиялык ж.б. профилдеги) медициналык жардам көрсөтүү ССМ ССМ Акы төлөнөт
16 Белгиленген квотанын алкагында медициналык жардамдын жогорку технологиялуу түрүн көрсөтүү ССМ ССМ Акысыз
17 Медициналык жардамдын жогорку технологиялуу түрүн көрсөтүү (белгиленген квотадан сырткары) ССМ ССМ Акы төлөнөт
18 Мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдө реабилитациялык медициналык жардамды көрсөтүү ССМ ССМ Акысыз
19 Мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдөн сырткары реабилитациялык медициналык жардамды көрсөтүү ССМ ССМ Акы төлөнөт
20 Мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдө стоматологиялык амбулаториялык жардамды көрсөтүү ССМ ССМ Акысыз
21 Мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдөн сырткары стоматологиялык жардамды көрсөтүү ССМ ССМ Акы төлөнөт
21-1 Бюджеттик каржылоо көлөмүнөн сырткары стоматологиялык жардам көрсөтүү ССМ ИИМ Акы төлөнөт
22 Пациентти ооруканага чейин жеткирүү, кечиктирилгис көрсөткүчтөр боюнча бир ооруканадан экинчиге ташып баруу ССМ ССМ Акысыз
23 Пациентти ооруканага чейин жеткирүү, пландуу көрсөткүчтөр боюнча бир ооруканадан экинчиге ташып баруу ССМ ССМ Акы төлөнөт
24 Табыштамалар жана келишимдер боюнча дезинсекциялык, дезинфекциялык жана дератизациялык иш-чараларды жүргүзүү ССМ ССМ Акы төлөнөт
25 Мамлекеттик саламаттык сактоо уюмдарынын патологоанатомиялык бюросунун өлүкканасынын же бөлүмдөрүнүн муздаткычында каза болгондордун денесин сактоо ССМ ССМ Акы төлөнөт
26 Мамлекеттик саламаттык сактоо уюмдарынын патологоанатомиялык бюросунун өлүкканасынын же бөлүмдөрүнүн муздаткычында биологиялык калдыктарды сактоо ССМ ССМ Акы төлөнөт

3. Социалдык тейлөөлөр

1 Жумушсуздук боюнча жөлөк пулдарды белгилөө жана төлөп берүү ЭМЖМ ЭМЖМ Акысыз
2 Ишкердик баштоону уюштуруу максатында жумушсуз жарандарга чакан кредит берүү ЭМЖМ ЭМЖМ Акысыз
3 Акы төлөнүүчү коомдук иштерди уюштуруу боюнча программанын алкагында жарандарды убактылуу жумуш орундары менен камсыз кылуу ЭМЖМ ЭМЖМ Акысыз
4 Кесиптик даярдоо жана кайра даярдоо курстарында окугандарга стипендия төлөп берүү ЭМЖМ ЭМЖМ Акысыз
4-1 Мамлекеттик программалардын, өкмөттөр аралык жана башка расмий макулдашуулардын алкагында жумуш издеген Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөдө ишке орношууга көмөк көрсөтүү ЭМЖМ ЭМЖМ Акы төлөмө
5 Чет мамлекетте эмгектенип жүрүп каза болгон Кыргыз Республикасынын жарандарынын сөөгүн мекенине алып келүүгө байланышкан чыгымдардын ордун төлөп берүү ЭМЖМ ЭМЖМ Акысыз
6 Ыктыярдуу негизде камсыздандыруу мүчөлүк акысын төлөгөн адамдарга, анын ичинде жеке эмгектенген адамдарга социалдык камсыздандыруу кызматтары Соцфонд Соцфонд Акысыз
7 Чет элдик жумушчу күчтөрүн тартууга жана аларды иштетүүгө уруксат берүү ТИМ ТИМ Акы төлөнөт
8 Улуттук номерлөө ресурсун бөлүп берүү МБА МБА Акысыз
9 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жогорку аттестациялык комиссиянын Интернет-журналында илимий макалаларды жарыялоо ЖАК ЖАК Акы төлөнөт
10 Жолугушуу бөлмөлөрүн берүү ЖАМК ЖАМК Акысыз
11 Жогорку ыңгайлуулуктагы жолугушуу бөлмөлөрүн берүү ЖАМК ЖАМК Акы төлөнөт
12 Ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын кыймылдоого жардамчы каражаттарга болгон керектөөлөрүн аныктоо, ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн протездик-ортопедиялык буюмдарды, майыптык кресло-коляскаларды, тиричиликке ыңгайлашкан жабдыктарды (таяк жана балдактарды) даярдоо жана берүү (буюмдардын белгиленген тизмегине ылайык) СӨМ СӨМ Акысыз
13 Ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн протездик-ортопедиялык буюмдарды, тиричиликке ыңгайлашкан жабдыктарды оңдоо (буюмдардын белгиленген тизмегине ылайык) СӨМ СӨМ Акысыз
14 Ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн реабилитациялоонун жекече программаларын иштеп чыгуу СӨМ СӨМ Акысыз
15 Таяныч-кыймылдоочу аппаратында кемчилдиги бар ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн реабилитациялоо СӨМ СӨМ Акысыз
16 Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүктүрүү министрлигине караштуу Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды реабилитациялоо борборунан алыскы райондордо жашаган ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жашаган жерине чейин (бир тарапка) жетишине кетүүчү чыгымын төлөп берүү СӨМ СӨМ Акысыз
17 Ай сайын социалдык жөлөк пулдарды белгилөө жана берүү СӨМ СӨМ Акысыз
18 Балдары бар, аз камсыз үй-бүлөлөргө ай сайын жөлөк пул дайындоо жана төлөп берүү СӨМ СӨМ Акысыз
19 Жеңилдиктердин ордуна акчалай компенсация дайындоо жана төлөп берүү СӨМ СӨМ Акысыз
20 Юридикалык жана жеке тараптардын отчетторунун негизинде кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пулдарды 11-иш күнүнөн баштап төлөп берүү СӨМ СӨМ Акысыз
21 Юридикалык жана жеке тараптардын отчетторунун негизинде зыйнаттык (сөөк коюуга) жөлөк пулдарды төлөп берүү СӨМ СӨМ Акысыз
22 2010-жылдын апрель-июнь айларындагы окуялардын натыйжасында каза болгон жана жоголгон адамдардын үй-бүлөлөрүнө ай сайын кошумча жөлөк пул дайындоо жана төлөп берүү СӨМ СӨМ Акысыз
23 Улуу Ата Мекендик согуштун жана эмгектин ардагерлерине жылына бир жолу 9-майга карата акчалай жөлөк пул берүү СӨМ СӨМ Акысыз
24 Социалдык стационардык мекемелерге (жатак үйлөргө) жана социалдык тейлөөгө жолдомолорду берүү СӨМ СӨМ Акысыз
25 социалдык стационардык мекемелерде социалдык тейлөө СӨМ СӨМ Акысыз
26 жалгыз бой жашаган картаң кишилерди жана ден соолугу чектелген кишилерди үйүндө социалдык тейлөө СӨМ СӨМ Акысыз
27 Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга 5 жылда бир жолу ден соолугун чыңдоого санаториялык-курорттук жолдомолорду берүү СӨМ СӨМ Акысыз
28 Врачтын жолдомосу боюнча майыптуулук тобу жок муктаж болгон жарандарга, белгиленген тизмектен сырткары протездик-ортопедиялык буюмдарды даярдоо жана берүү СӨМ СӨМ Акы төлөнөт

4. Каттоо, маалымат кат, күбөлүк жана башка документтерди, ошондой эле алардын көчүрмөлөрүн жана дубликаттарын берүү тейлөөлөр

1 Жумушсуз катары каттоо жана тийиштүү маалымдама берүү ЭМЖМ ЭМЖМ Акысыз
2 Кайрылмандарга күбөлүк берүү ТИМ ТИМ Акысыз
3 Качкын макамын берүү жөнүндө өтүнүчтөрдү каттоо жөнүндө күбөлүк берүү ЭМЖМ ЭМЖМ Акысыз
4 КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643 токтомуна ылайык күчүн жоготту
5 Качкындарга күбөлүк берүү ЭМЖМ ЭМЖМ Акысыз
6 КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643 токтомуна ылайык күчүн жоготту
7 Байланыш кызмат көрсөтүүлөрүнө жана жабдууларына, ошондой эле радио жыштыктагы нурланууну берүүчү же электр магниттик толкундардын булагы болуп саналган башка радио электрондук каражаттарга шайкештик сертификатын берүү МБА МБА Акы төлөнөт
8 Аскерге милдеттүүлөргө, мөөнөттүү жана контракттык кызматтагы аскер кызматчыларына, прапорщиктерге жана офицерлерге аскердик каттоо документтерин берүү КМ КМ Акысыз
9 Аскерге милдеттүүлөргө, мөөнөттүү жана контракттык кызматтагы аскер кызматчыларына, прапорщиктерге жана офицерлерге аскердик каттоо документтеринин дубликаттарын берүү КМ КМ Акы төлөнөт
10 Окумуштуулук даража ыйгарылганы жөнүндө диплом берүү ЖАК ЖАК Акы төлөнөт
11 Окумуштуулук наам ыйгаруу жөнүндө аттестат берүү ЖАК ЖАК Акы төлөнөт
12 Чет өлкөлөр тарабынан берилген окумуштуулук даража ыйгаруу жөнүндө жана окумуштуулук наам ыйгаруу жөнүндө документтерди нострификациялоо жана илимий, илимий-педагогикалык кадрларды кайра аттестациялоо ЖАК ЖАК Акы төлөнөт
13 Окумуштуулук даража ыйгаруу жөнүндө дипломду жана окумуштуулук наам ыйгаруу жөнүндө аттестатты толтуруу жана калыбына келтирүү (дубликатын берүү) ЖАК ЖАК Акы төлөнөт
14 Бошотуу жөнүндө маалымкатты кайталап берүү ЖАМК ЖАМК Акы төлөнөт
15 Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелеринен Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык паспортун алуу (2006-жылдагы үлгүсү) ТИМ ТИМ Акы төлөнөт
16 Чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө же консулдук мекемелерине виза берүү жөнүндө ноталарды тариздөө, мамлекеттик кызматкерлерден – Кыргыз Республикасынын жарандарынан башкаларга ТИМ ТИМ Акы төлөнөт
17 Чет өлкөлүк жарандарга виза берүү жана визанын мөөнөтүн узартуу, кызматтык иштер боюнча визалык колдоону тариздөө ТИМ ТИМ Акы төлөнөт
18 Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн мекенине кайтып келүүгө күбөлүк берүү (МКК) ТИМ ТИМ Акы төлөнөт
19 Чет өлкөгө жеке иштери менен кеткен Кыргыз Республикасынын жарандарынын чет өлкөдө туруктуу жашоого калууга уруксат берүү жөнүндө расмий өтүнүчтөрүн кабыл алуу жана тариздөө ТИМ ТИМ Акы төлөнөт
20 Кыргыз Республикасынын жарандарынын Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу тууралуу документтерин тариздөө ТИМ ТИМ Акы төлөнөт
21 Баланын жарандыгын тандоо жөнүндө документтерди тариздөө ТИМ ТИМ Акы төлөнөт
22 Кыргыз Республикасынын жарандыгын белгилөө (Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендигинин фактысын аныктоо) ТИМ ТИМ Акы төлөнөт
23 Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жарандык абалдын актыларын жазууну каттоо:
- никеге турууну каттоо жана никеге тургандыгы тууралуу күбөлүктү берүү;
- соттон тышкаркы тартипте ажырашуу жана ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк берүү (тараптардын ар бирине);
- фамилиясын, атын, атасынын атын өзгөрткөндүгү тууралуу материалды каттоо жана тариздөө;
- туулгандыгын каттоо жана туулгандыгы тууралуу күбөлүктү берүү
ТИМ ТИМ Акы төлөнөт
24 Чет өлкөгө убактылуу же туруктуу жашоого келген Кыргыз Республикасынын жарандарын консулдук эсепке алууга коюу ТИМ ТИМ Акы төлөнөт
25 Кыргыз Республикасынын жана чет өлкөлөрдүн мамлекеттик органдары тарабынан берилген документтерди легалдаштыруу ТИМ ТИМ Акы төлөнөт
26 Кыргыз Республикасынын чет өлкөлүк мекемелери тарабынан жүргүзүлүүчү нотариалдык аракеттер ТИМ ТИМ Акы төлөнөт
27 Мүлктү пайдалануу жана тескөө укугуна ишеним кат берүү:
- авто транспорт каражаттарын;
- кредиттик операцияларды жүргүзүүгө;
- акча каражаттарын жана башка материалдык баалуулуктарды алууга ишеним кат
ТИМ ТИМ Акы төлөнөт
28 Камкорчулук, мураскордук жана башка мүлктүк иштерди жүргүзүү жана алар менен байланышкан нотариалдык аракеттерди жүргүзүү ТИМ ТИМ Акы төлөнөт
29 Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык (1994-жылдын үлгүсүндөгү) паспортуна чет өлкөлүк баракты толтуруу, анын ичинде баланын сүрөтүн чаптоо жана анын маалыматтарын ата-энесинин биринин жалпы жарандык паспортуна киргизүү ТИМ ТИМ Акысыз
30 Келген өлкөдө туулгандыгы тууралуу күбөлүккө Кыргыз Республикасынын жарандыгын тастыктоо тууралуу кошумча баракты Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы жана Казакстан Республикасындагы чет өлкөлүк мекемелери тарабынан тариздөө ТИМ ТИМ Акысыз
31 Кыргыз Республикасынын окууга келген жарандарын Кыргыз Республикасынын чет өлкөлүк мекемелери тарабынан барган өлкөдө консулдук эсепке алууга коюу ТИМ ТИМ Акысыз
32 Өлгөндүгүн каттоо жана өлгөндүгү тууралуу күбөлүктү берүү ТИМ ТИМ Акысыз
33 Жарандын белгилүү бир жерде тирүү жүргөн фактысын күбөлөндүрүү ТИМ ТИМ Акысыз
34 Фотографиялык карточкада түшүрүлгөн адам менен жарандын бир экендигин күбөлөндүрүү ТИМ ТИМ Акысыз
35 Документтерди көрсөткөн убакытты күбөлөндүрүү ТИМ ТИМ Акысыз
36 КРнын чет өлкөлүк мекемесинде келген өлкөдө камкорчунун дайындалганы тууралуу актыны түзүү жана камкордукка алынган мүлктү башкаруу боюнча отчетту бекитүү ТИМ ТИМ Акысыз
37 Мураскордук маселелери:
- мураска берүүчүнүн өтүнүчү боюнча мурас кагазына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү
ТИМ ТИМ Акысыз
38 Мурастык мүлктүн тизимин түзүү жана бул мүлктү коргоо боюнча чараларды көрүү ТИМ ТИМ Акысыз
39 Кызыкдар жактардын өтүнүчүнүн негизинде берилген тизим боюнча мүлктү текшерүү ТИМ ТИМ Акысыз
40 Мураска укук тууралуу күбөлүк берүү ТИМ ТИМ Акысыз
41 Жубайлардын жалпы мүлкүндөгү үлүшкө менчик укугу тууралуу күбөлүк берүү ТИМ ТИМ Акысыз
42 Кол коюунун, документтердин көчүрмөсү жана алардын көчүрмөлөрү нак өзү экендигин күбөлөндүрүү ТИМ ТИМ Акысыз
43 Архивдик документтердин көчүрмөлөрүн берүү, Суроо-талаптардын бланктары боюнча текшерүү, чет өлкөлүк паспорт алга турган адамдарды текшерүү УКМК УКМК Акысыз
44 Апостил коюу УКМК, ЮМ, ИИМ УКМК, ЮМ, ИИМ Акы төлөнөт
45 Интеллектуалдык менчиктин корголуучу объекттерин реестрге киргизүү МБК МБК Акы төлөнөт
46 Аккредиттелген лабораториялардын иш-аракеттерин инспекциялык контролдоону эске алуу менен ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 эл аралык стандарттардын талаптарына ылайык лабораториялардын компетенттүүлүгүн тастыктоо ЭМ ЭМ Акы төлөнөт
47 Продукциялардын шайкештигин баалоо үчүн аккредиттелген иш-аракеттерди инспекциялык контролдоону эске алуу менен КМС ГОСТ Р ИСО/МЭК 65 эл аралык стандарттардын талаптарына ылайык продукциянын сертификаты боюнча органдардын компетенттүүлүгүн тастыктоо ЭМ ЭМ Акы төлөнөт
48 Сапаттын менеджменти системасынын шайкештигин баалоого аккредиттелген иш-аракеттерди инспекциялык контролдоону эске алуу менен КМС ИСО/МЭК 17024 эл аралык стандарттардын талаптарына ылайык сапаттын менеджменти системасын сертификаттоо боюнча органдын компетенттүүлүгүн тастыктоо ЭМ ЭМ Акы төлөнөт
49 Персоналдын шайкештигин баалоого аккредиттелген иш-аракеттерди инспекциялык контролдоону эске алуу менен КМС ИСО/МЭК 17024 эл аралык стандарттардын талаптарына ылайык персоналды сертификаттоо боюнча органдардын компетенттүүлүгүн тастыктоо ЭМ ЭМ Акы төлөнөт
50 Контролдоонун аккредиттелген органдарынын иш-аракеттерин инспекциялык контролдоону эске алуу менен ГОСТ Р КМС ИСО/МЭК 17020 стандарттын эл аралык талаптарына ылайык контролдоочу органдардын компетенттүүлүгүн тастыктоо ЭМ ЭМ Акы төлөнөт
51 Илимий-техникалык документтин жарактуулугу жөнүндө маалымкат берүү Кыргызпатент Кыргызпатент Акы төлөнөт
52 Кыргыз Республикасында берилген негизги жана жалпы билим тууралуу документтердин нак өзү экендигин тастыктоо БИМ БИМ Акысыз
53 Жогорку окуу жайлардын жана кесиптик орто окуу жайлардын студенттеринин студенттик белеттеринин, сынак китепчесинин дубликатын берүү БИМ БИМ Акы төлөнөт
54 Чет өлкөлүк окуу жайларда окуп жаткан адамдардын билим деңгээлин жана мазмунун тастыктоо тууралуу маалымкаттарды берүү БИМ БИМ Акысыз
55 Кыргызстандын студент – жарандарын чет мамлекеттердин билим берүү мекемелерине окууга жиберүү боюнча маалымкат берүү БИМ БИМ Акысыз
56 Кыргыз Республикасынын жарандарынын чет өлкөлүк окуу жайларда окуп жаткандыгын тастыктоо тууралуу маалымкат берүү БИМ БИМ Акысыз
57 Кыргыз Республикасында берилген орто жана/же жогорку кесиптик билим тууралуу документтин нукура экендиги тууралуу маалымкат берүү БИМ БИМ Акысыз
58 Билим жөнүндө жеке документтердин дубликатын берүү: жалпы орто билим тууралуу аттестаттын дубликаты жана негизги жалпы билим тууралуу күбөлүктүн дубликаты БИМ БИМ Акы төлөнөт
59 Билим берүү ишин жүргүзүүгө укук берүүчү лицензиялардын жана сертификаттардын дубликаттарын берүү БИМ БИМ Акы төлөнөт
60 Тестирлөөнүн бардык түрлөрүнөн өтүүнүн жыйынтыгы боюнча сертификат берүү БИМ БИМ Акы төлөнөт
61 Ведомстволук сыйлыктарды мурда алган жеке адамдарга жоготкон ведомстволук сыйлыктардын дубликаттарын берүү БИМ БИМ Акысыз
62 Авиа ташуучунун күбөлүктөрүнүн дубликатын берүү жана алмаштыруу ТКМ ТКМ Акы төлөнөт
63 Ченемдик укуктук документтердин жана мезгилдүү басылмалардын ведомстводон тышкаркы программаларын чыгаруу ЖАК ЖАК Акы төлөнөт
64 Багуусунда калгандардын мүлкүн ажыратууга, алмашууга, белекке берүүгө, ижаралоого макулдук берүү СӨМ СӨМ Акысыз
65 Китепканалар аралык абонемент боюнча башка китепканаларда турган документтерди убактылуу пайдаланууга берүү ММТМ ММТМ Акы төлөнөт
66 Ысык-Көл, Соң-Көл жана башка балык чарба көлмөлөрүндө балык кармоо үчүн балык уулоо белетинин дубликатын, өндүрүш журналын берүү АЧжММ АЧжММ Акы төлөнөт
67 Шайкештик сертификатын берүү (айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөндөрүнүн жана тигүүчү материалдарынын үрөнчүлүк сапатын лабораториялык аныктоонун натыйжалары боюнча республика ичинде берилет), Эл аралык Кызгылт сары сертификатты берүү (OISLS) (экспорттоло турган үрөн продукциясына берилет) АЧжММ АЧжММ Акы төлөнөт
68 Юридикалык жакты, филиалды (өкүлчүлүктү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) тууралуу күбөлүктүн дубликатын берүү ЮМ ЮМ Акы төлөнөт
69 Нотариалдык ишти жасоо үчүн жеке жана юридикалык жактардын нотариусту чакыруусу ЮМ ЮМ Акы төлөнөт
70 Юридикалык жакты, филиалды (өкүлчүлүктү) мамлекеттик каттоо үчүн аталыштарды алдын ала текшерүү ЮМ ЮМ Акысыз
71 Нотариалдык күбөлөндүрүүнү жүргүзүү үчүн типтүү эмес документтердин долбоорлорун иштеп чыгуу ЮМ ЮМ Акы төлөнөт
72 Туулгандыгын каттоо Мамкаттоо Мамкаттоо Акысыз
73 Никеге турууну каттоо Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт (*)
74 Никеден ажырашууну каттоо Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт (*)
75 Өлүмдү каттоо Мамкаттоо Мамкаттоо Акысыз
76 Фамилиясынын, атынын, атасынын атынын өзгөртүлүшүн каттоо Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт (*)
77 Атасы экендигин аныктоону каттоо Мамкаттоо Мамкаттоо Акысыз
78 Бала (кыз) багып алууну каттоо Мамкаттоо Мамкаттоо Акысыз
79 Нике бекитүүнү салтанаттуу каттоону жүргүзүү Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт
80 Жаңы төрөлгөн балдарды салтанаттуу каттоону жүргүзүү Мамкаттоо Мамкаттоо Акысыз
81 Жерге орноштуруу иштерин тариздөө жана жер участокторуна укугун күбөлөндүрүүчү документтерди берүү Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт
82 Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана чектөөлөрдү мамлекеттик каттоо жана укукту күбөлөндүрүүчү документтерди берүү Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт
83 Жарандык абалдын актыларын каттоо тууралуу кайталап күбөлүк берүү, жарандык абалдын актыларынын маалымкатын, билдирүүлөрүн, көчүрмөлөрүн берүү Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт
84 Жарандык абалдын актыларын каттоо боюнча документтерди сурап алуу тууралуу почта боюнча жарандардын келип түшкөн арыздарын кароо Мамкаттоо Мамкаттоо Акысыз
85 Транспорт каражаттарын башкаруу укугуна айдоочунун күбөлүгүн берүү Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт
86 Өзү жүрүүчү технологиялык машиналарды башкаруу укугуна тракторист-машинисттин күбөлүгүн берүү Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт
87 Укукту күбөлөндүрүүчү документтерди, катталуунун номердик белгилерин берүү менен автомототранспорт каражаттарына менчик укукту каттоо (кайра каттоо) Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт
88 Укукту күбөлөндүрүүчү документтерди, катталуунун номердик белгилерин берүү менен тракторлорго, трактордук чиркегичтерге, өзү жүрүүчү технологиялык машиналарга, ичинен күйүүчү кыймылдаткычы бар (опурталдуу өндүрүш объекттеринде колдонулуучу техникалык түзүлүштөрдөн башка) стационардык технологиялык түзүлүштөргө менчик укугун каттоо (кайра каттоо) Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт
89 Транспорт каражаттар жана айдоочунун күбөлүктөрү тууралуу маалыматтарды тастыктоо Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт
90 Милдеттүү медициналык камсыздандырууга өз алдынча мүчөлүк акы төлөөчү адамдар үчүн полистерди тариздөө жана берүү ММКФ ММКФ Акы төлөнөт
91 Табыштама жана келишимдер боюнча шайкештиги милдеттүү ырасталууга жаткан, адамдардын өмүрү жана ден соолугу, жаныбарлар жана өсүмдүктөр, айлана-чөйрө үчүн коопсуз тамак-аш продукциясына, эл керектөөчү товарларга, күйүүчү-майлоочу майларга, машина куруучу, электр-техникалык продукцияларга шайкештик тастыктамаларын берүү ЭМ ЭМ Акы төлөмө
92 “Кыргыз Республикасынын спорт чебери”, “Кыргыз Республикасынын эл аралык класстагы спорт чебери”, “Кыргыз Республикасынын спортуна эмгек сиңирген чебер” күбөлүктөрүнүн жуп нускаларын берүү ДТжСМА ДТжСМА Акы төлөнөт

5. Изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза кызматын көрсөтүү

1 Баалуу металлдардан жасалган зергер жана башка тиричилик буюмдарын сыноо жана белги коюу ФМ ФМ Акы төлөнөт
2 Майыптыгын, тобун, себебин, мөөнөтүн аныктоо боюнча күбөлөндүрүү/кайра күбөлөндүрүү СӨМ СӨМ Акысыз
3 Майыптык белгилеринин болушуна сырттан жана каза болгондон кийин экспертиза жүргүзүү жана майыптык боюнча жөлөк пул дайындоо жана төлөп берүү СӨМ СӨМ Акысыз
4 Бала асырап алууга, камкордукка жана көзөмөлгө алууга кандидаттардын турмуш-тиричилик шарттарын текшерүү жана бала асырап алуунун, камкордукка жана көзөмөлгө алуунун, багып алуучу ата-эне болуунун негиздүүлүгү жана мүмкүндүгү тууралуу корутунду берүү СӨМ СӨМ Акысыз
5 Өнөр жай калдыктарына, саркынды сууларга жана жер ресурстарын булганышына пландан тышкары лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүү Токой агенттиги Токой агенттиги Акы төлөнөт
6 Өзгөчө корголуучу жаратылыштык аймактарда, аң уулоочу жерлерде жана мамлекеттик токой фондунан тышкары жерлерде пландан тышкары токой өстүрүү жана илимий-изилдөө иштерин аткаруу Токой агенттиги Токой агенттиги Акы төлөнөт
7 Кыргыз Республикасынын улуттук стандарттарынын, стандартташтыруу эрежелеринин жана стандартташтыруу чөйрөсүндөгү сунуштардын, мекемелердин стандарттарынын долбоорлоруна экспертизаларды жүргүзүү ЭМ ЭМ Акы төлөнөт
8 Интеллектуалдык менчик объекттерин баалоо Кыргызпатент Кыргызпатент Акы төлөнөт
9 Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинде бекитилген Тематикалык пландан тышкары окуу китептеринин, окуу-методикалык куралдардын жана дидактикалык материалдардын кол жазмаларын экспертизадан өткөрүү БИМ БИМ Акы төлөнөт
10 Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мекемелеринин окуучуларынын башталгыч жалпы, негизги жалпы, орто (толук) жалпы билим деңгээлин тестирлөө БИМ БИМ Акы төлөнөт
11 Жеке адамдардын кыргыз тили боюнча билим деңгээлдерине баалоо жүргүзүү БИМ БИМ Акы төлөнөт
12 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитиле турган эпизоотияга каршы иш-чаралардын тизмегине ылайык ветеринардык-санитардык иш-чараларды өткөрүү АЧжММ АЧжММ Акысыз
13 Ветеринардык-санитардык иш-чараларды өткөрүү АЧжММ АЧжММ Акы төлөнөт
14 Жаныбарлардын, канаттуулардын, балыктардын, аарылардын ооруларын лабораториялык диагностикалоо (тирүүсүндө жана өлгөндө) АЧжММ АЧжММ Акы төлөнөт
15 Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн сорттуу айдоолоруна талаа инспекциясын жүргүзүү АЧжММ АЧжММ Акы төлөнөт
16 Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөндөрүнүн жана тигүүчү материалдарынын сапатын лабораториялык аныктоо АЧжММ АЧжММ Акы төлөнөт
17 Өсүмдүктөргө, жер кыртышына, сугат сууларына пестициддер менен агрохимикаттардын калдыктарына, ошондой эле алардын стандарттарга жана техникалык шарттарга туура келүүсүнө жана а/ч товар өндүрүүчүлөрүнүн билдирмелери боюнча жер кыртышында аш болуучу заттардын жана гумустун болушуна анализ жүргүзүү АЧжММ АЧжММ Акы төлөнөт
18 Квалификациялык экзамендерди өткөрүү тракторист-машинисттин АЧжММ АЧжММ Акы төлөнөт
19 Карантиндик объекттерди аныктоого айыл чарба жерлерин, көчөттөрдү, иши өсүмдүктөрдөн алынуучу продукциялар, үлгүлөрдү алуу жана лабораториялык экспертизаларды жүргүзүү менен байланышкан ишканаларды жана ага жанаша жайгашкан аймактарды пландуу изилдөө (энтомологиялык экспертиза, гербологиялык экспертиза, фитопатологиялык экспертиза АЧжММ АЧжММ Акысыз
19- 1 Жеке жана юридикалык жактардын арыздары боюнча карантиндик объекттерди аныктоого айыл чарба жерлерин, көчөттөрдү, иши өсүмдүктөрдөн алынуучу продукциялар, үлгүлөрдү алуу жана лабораториялык экспертизаларды жүргүзүү менен байланышкан ишканаларды жана ага жанаша жайгашкан аймактарды пландуу изилдөө (энтомологиялык экспертиза, гербологиялык экспертиза, фитопатологиялык экспертиза АЧжММ АЧжММ Акы төлөмө
20 Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жаңы сортторуна коргоого жөндөмдүүлүк критерийлерине ылайыктыгын баалоо үчүн талаада экспертиза жүргүзүү АЧжММ АЧжММ Акы төлөнөт
21 Экспорттоо учурунда клиникалык кароо жана ветеринардык коштоп жүрүүчү документтерди берүү менен термометрия АЧжММ АЧжММ Акы төлөнөт
22 Экспорттоодо мал чарба азыктарына, сырьелоруна, тоюттарга, тоют кошулмаларына, ветеринардык дары каражаттарга жана препараттарга ветеринардык кароо жүргүзүү АЧжММ АЧжММ Акы төлөнөт
23 Экспорттоо максатында карантинге алынчу продукциянын карантиндик фитосанитардык абалын аныктоо, анын ичинде бардык фитосанитардык анализдердин жана экспертизалардын бардык түрлөрү менен аныктоо, карантинге алынчу продукциянын карантиндик фитосанитардык карантин абалы жөнүндө корутунду/фитосанитардык документтерди берүү АЧжММ АЧжММ Акы төлөнөт
24 Пенсионерлер, майыптар жана аларга теңештирилген жарандардын категориялары үчүн пенсияларды жана жөлөк пулдарды дайындоого байланышкан криминалисттик, инженердик-техникалык, экономикалык изилдөөлөрдү жүргүзүү ЮМ ЮМ Акысыз
25 Жеке жана юридикалык жактардын арыздары боюнча криминалисттик, инженердик-техникалык, экономикалык изилдөөлөрдү жүргүзүү ЮМ ЮМ Акы төлөмө
26 Табыштамалар жана келишимдер боюнча санитардык-эпидемиологиялык экспертиза жүргүзүү (тамак-аш продукциясы, ичүүчү суу, эл керектеген товарлар, курулуш материалдар ж.б.):
 - санитардык-химиялык, токсикологиялык изилдөөлөр;
- микробиологиялык изилдөөлөр;
- радиометриялык изилдөөлөр
ССМ ССМ Акы төлөнөт
27 Жеке жана юридикалык жактардын социалдык-укуктук мүнөздөгү сурамдары боюнча маалымат, табыштама жана келишим боюнча жумуш зонанын абасын изилдөө (санитардык-химиялык изилдөөлөр) ССМ ССМ Акы төлөнөт
28 Табыштамалар жана келишимдер боюнча тамак-аш продукциянын генетикалык модификацияланган булактарын табуу үчүн лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүү ССМ ССМ Акы төлөнөт
29 Ионсуз нурдун булактары жана башка физикалык факторлордун адам ден соолугуна таасирин табыштамалар жана келишимдер боюнча изилдөө:
- ЭМП; – жарыгын өлчөө;
- электростатикалык талааны өлчөө;
- шуулдоону өлчөө;
- вибрация деңгээлин өлчөө;
- микроклиматтын параметрлерин өлчөө
ССМ ССМ Акы төлөнөт
30 Табыштамалар жана келишимдер боюнча дезинфекциялык каражаттардын активдүүлүгүн аныктоо ССМ ССМ Акы төлөнөт
31 Табыштамалар жана келишимдер боюнча микробиологиялык контролдоо (дарылоо-алдын алуу уюмдары, ДДУ, тамак-аш ишканалары ж.б.):
- төгүндүлөр;
- архивдик мекеменин аймагынын абасы
ССМ ССМ Акы төлөнөт
32 Табыштамалар жана келишимдер боюнча инфекциянын диагностикалоо үчүн бейтаптардан клиникалык материалды микробиологиялык изилдөө ССМ ССМ Акы төлөнөт
33 Табыштамалар жана келишимдер боюнча инфекцияга серологиялык жана молекулярдык-генетикалык изилдөөлөрдү жүргүзүү (вирустук гепатиттер, бруцеллез) ССМ ССМ Акы төлөнөт
34 Табыштамалар жана келишимдер боюнча паразитологиялык изилдөөлөр:
- биоматериалды;
- тамак-аш продуктуларын;
- айлана-чөйрөнүн объектилерин ж.б.
ССМ ССМ Акы төлөнөт
35 Табыштамалар жана келишимдер боюнча АИВге антителолорду аныктоо ССМ ССМ Акы төлөнөт
36 Мамлекеттик органдардыкынан башка, жеке жана юридикалык жактардын сурамы боюнча соттук-медициналык, соттук-психиатриялык, соттук-психологиялык жана соттук-наркологиялык экспертизаларды жүргүзүү ССМ ССМ Акы төлөнөт
37 Кыймылсыз мүлк бирдиктерин техникалык текшерүү Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт
38 Жеке жана юридикалык жактардын билдирүүсү боюнча ветеринардык дары-дармек каражаттарынын натыйжалуулугуна жана коопсуздугуна экспертиза жүргүзүү АЧжММ АЧжММ Акы төлөмө
39 Корутунду (сыноо протоколу) берүү менен сатып алынуучу, тапшырылуучу жана ташылып келинген эгиндин жана андан кайра иштетилген продуктулардын сапатын лабораториялык аныктоо АЧжММ АЧжММ Акы төлөмө
40 Топография-геодезиялык, сүрөткө тартуу жана картографиялык иштер боюнча материалдарды берүү ГМРМА ГМРМА Акы төлөмө
41 Химиялык зыяндуу заттарды камтыган инженердик курулмаларды текшерүү жана мындай курулмаларды пайдаланган жеке жана юридикалык жактардын табыштамалары боюнча корутундуларды берүү ӨКМ ӨКМ Акы төлөмө
42 Жеке жана юридикалык жактардын табыштамалары боюнча шахталардын жана кендердин атайын жабдууларын сыноо ӨКМ ӨКМ Акы төлөмө
43 Табыштамалар жана келишимдер боюнча шайкештиги милдеттүү ырасталууга жаткан, адамдардын өмүрү жана ден соолугу, жаныбарлар жана өсүмдүктөр, айлана-чөйрө үчүн кооптуу тамак-аш продукциясын, эл керектөөчү товарларды, күйүүчү-майлоочу майларды, машина куруучу, электр-техникалык продукцияларды аныктоо үчүн лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүү ЭМ ЭМ Акы төлөмө
44 Табыштамалар жана келишимдер боюнча тийиштүү түрдөгү документ берүү менен ченөө каражаттарын текшерүү жана калибрлөө ЭМ ЭМ Акы төлөмө
45 Кардарлардын табыштамасы боюнча белгиленген түрдөгү документ берүү менен ченөө каражаттарынын тибин бекитүү же метрологиялык аттестациялоо ЭМ ЭМ Акы төлөмө

6. Маалымат менен камсыздоо тейлөөлөрү

1 Ишке орношуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымат берүү ЭМЖМ ЭМЖМ Акысыз
2 КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643 токтомуна ылайык күчүн жоготту
3 Жарандарга жеке камсыздандыруу эсебинен маалымат берүү Соцфонд Соцфонд Акысыз
4 Диссертациялардын авторефераттары жана диссертациялар боюнча маалымат берүү ЖАК ЖАК Акы төлөнөт
5 Ата-эненин камкордугусуз калган балдар жөнүндө мамлекеттик маалымат банкынан маалымат берүү СӨМ СӨМ Акысыз
6 КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643 токтомуна ылайык күчүн жоготту
7 Жер казынасын пайдалануу субъекттеринин геологиялык изилдөө же кен казуу иштерин жүргүзүү үчүн чечим кабыл алуусуна жетиштүү кыскача геологиялык маалыматты кызыккан жактардын суроолору боюнча берүү ГМРМА ГМРМА Акысыз
8 Статистикалык иштердин программасында каралбаган статистикалык байкоолорду жүргүзүү, статистикалык маалыматтарды берүү, ошондой эле компьютер пайдалануучуларды маалыматтык тейлөө Улутстатком Улутстатком Акы төлөнөт
9 5 бетке чейин көлөмдөгү документти сурап алдыруу ТИМ ТИМ Акысыз
10 Адистештирилген метеорологиялык, агрометеорологиялык, гидрологиялык маалымат берүү ӨКМ ӨКМ Акы төлөнөт
11 Стандартташтыруу боюнча кагаз же электрондук түрдөгү документтерди издөө, ылгоо жана көчүрмөсүн берүү жана керектөөчүлөрдү информациялык абонент боюнча тейлөө ЭМ ЭМ Акы төлөнөт
12 Илимий-техникалык информацияны тематикалык бөлүштүрүү Кыргызпатент Кыргызпатент Акы төлөнөт
13 Тематикалык библиографиялык тизмек түзүү Кыргызпатент Кыргызпатент Акы төлөнөт
14 Кыргыз Республикасынын фонддору боюнча ойлоп табуулар боюнча патенттик издөөлөр Кыргызпатент Кыргызпатент Акы төлөнөт
15 Микросактагычтарда илимий-техникалык документацияны кароо Кыргызпатент Кыргызпатент Акы төлөнөт
16 КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-августундагы N 468 токтомуна ылайык күчүн жоготту
17 Маалымат базаларынан пайдаланууну камсыздоо Кыргызпатент Кыргызпатент Акысыз
18 Интеллектуалдык менчик жана анын коммерциялаштыруу маселеси боюнча маалымат берүү Кыргызпатент Кыргызпатент Акысыз
19 Китепканалардын фонддорунда сакталып турган документтерди убактылуу пайдаланууга берүү МММТМ ММТМ Акысыз
20 Илимий-техникалык адабияттардын көчмө көргөзмөлөрүн уюштуруу Кыргызпатент Кыргызпатент Акы төлөнөт
21 Адабий
- көргөзмөлөрдү;
- чыгармачылык кечелерди;
- презентацияларды;
- конференцияларды өткөрүү
ММТМ ММТМ Акы төлөнөт
22 Китепканалардын фонддорунда сакталып турган документтерди белгиленген стандарттардан тышкары артыкча ыңгайлуу шартта убактылуу пайдаланууга берүү ММТМ ММТМ Акы төлөнөт
23 Библиографиялык маалыматтарды берүү ММТМ ММТМ Акы төлөнөт
24 Ойлоп табуулар боюнча патенттик изденүү ММТМ ММТМ Акы төлөнөт
25 Рефераттык обзорлорду, дайджесттерди, маалыматтык-анализдик справкаларды түзүү ММТМ ММТМ Акы төлөнөт
26 Музей коллекцияларын көрсөтүү ММТМ ММТМ Акы төлөнөт
27 Экскурсиячы менен экспозициялар жана көргөзмөлөр боюнча экскурсия жасоо ММТМ ММТМ Акы төлөнөт
28 Видео/фотосъемкаларды тартуу үчүн музей фонддоруна кирүүгө мүмкүндүк берүү ММТМ ММТМ Акы төлөнөт
29 Экскурсиячы менен китепканаларга экскурсия жасоо ММТМ ММТМ Акы төлөнөт
30 Маданий-ышкыбоздук иш-чараларды даярдоого жана өткөрүүгө консультациялык, методикалык жана чыгармачыл-уюштуруучу жардамдарды көрсөтүү ММТМ ММТМ Акы төлөнөт
31 Жалпы билим берүүчү уюмдар, орто жана жогорку кесиптик окуу жайлар үчүн тест тапшырмаларын даярдап берүү БИМ БИМ Акы төлөнөт
32 Жеке жана юридикалык жактарга билим берүү жана илим системасы жөнүндө статистикалык, информациялык жана башка маалыматтарды берүү БИМ БИМ Акысыз
33 Балдары бар үй-бүлөлөргө баланын өнүгүү деңгээлин аныктоо маселеси боюнча консультация берүү БИМ БИМ Акысыз
34 Көлмөлөрдө жана алардын участокторунда ышкыбоздук жана спорттук балык уулоону өткөрүү үчүн маалымат берүү АЧжММ АЧжММ Акы төлөнөт
35 Балык уулоо, балыкчылык жана балык запастарын өстүрүү максатында көлмө-сууларды, балык уулоочу участокторду жана көлмөлөрдү пайдаланууга берүү үчүн документтердин тобун даярдоо АЧжММ АЧжММ Акы төлөнөт
36 Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин архивдеринен юридикалык жактардын каттоо документтерин издөө ЮМ ЮМ Акысыз
37 ММКнын Мамлекеттик реестринен маалыматтарды даярдап берүү ЮМ ЮМ Акысыз
38 Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) мамлекеттик бирдиктүү реестринен көчүрмөлөрдү берүү ЮМ ЮМ Акысыз
39 Жарандарга Кыргыз Республикасынын аймагындагы соттуулук жөнүндө маалымкаттарды берүү ИИМ ИИМ Акысыз
39- 1 Акы төлөмө негизде шашылыш түрдө Кыргыз Республикасынын аймагында соттуулугунун бар же жок экендиги жөнүндө жарандарга маалымкаттарды берүү ИИМ ИИМ Акы төлөмө
40 Жеке жана юридикалык жактардын суроолору боюнча социалдык-укуктук жана тематикалык мүнөздөгү маалыматтарды берүү Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт
41 Архивдик фонддон документтердин көчүрмөлөрүн берүү Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт
42 Документтерди архивдик мекеменин аймагында убактылуу пайдалануу үчүн архивдик фонддон берүү Мамкаттоо Мамкаттоо Акысыз
43 Документтерди архивдик мекеменин аймагынан сыртта убактылуу пайдалануу үчүн архивдик фонддон берүү Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт
44 Чет өлкөдө туруктуу жашоого кетүү үчүн документтерди (чыгуу баракчасын ж.б.) тариздөө Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт (*)
45 Четөлкөлөрдөн Кыргыз Республикасына келүү үчүн чет өлкөлүк жарандарга чакырууларды тариздөө Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт (*)
46 Чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын Кыргыз Республикасына келүүсү үчүн визаларды узартуу Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт (*)
47 Чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга жашоо үчүн туруктуу жана убактылуу уруксатты узартууну тариздөө Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт (*)
48 Чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга чек ара зонасына аз убакытка келүүсү үчүн уруксаттарды тариздөө Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт (*)
49 ID-card формасындагы паспорттор менен Кыргыз Республикасынын жарандарын документтештирүү: алмаштыруу боюнча, бузулгандыгы боюнча, жоголгон паспортту калыбына келтирүү боюнча, эркинен ажыратуучу жайдан бошогондугу боюнча, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу боюнча Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт (*)
50 Кыргыз Республикасынын жарандарын жалпы жарандык паспорттор түрүндө документтештирүү Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт (*)
51 ID-card жана жалпы жарандык паспорттор түрүндөгү паспорттор менен Кыргыз Республикасынын жарандарын шашылыш документтештирүү Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт (*)
52 Жарандардын, анын ичинде жашы жете элек балдардын, Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендигин аныктоо Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт (*)
53 Паспортту колдонуу мөөнөтүн узартуу Мамкаттоо Мамкаттоо Акысыз
54 Табылган буюмдар бюросунун маалымкатын берүү Мамкаттоо Мамкаттоо Акысыз
55 Кыймылсыз мүлк жөнүндө маалыматтарды берүү Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт
56 Жарандык абалдын актыларынын жазуусуна оңдоолорду, толуктоолорду киргизүү Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт (*)
57 Транспорт каражаттарын башкага берүүгө чектөөлөрдү коюу (арестке алуу, күрөөгө коюу) Мамкаттоо Мамкаттоо Акысыз

7. Басма, көчүрмөлөө жана басып чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрү

1 Юридикалык жана жеке жактар үчүн статистикалык маалыматтардын (кагаздагы версиясы) тиражын көбөйтүү, мамлекеттик органдардын ведомстволук статистикалык отчетунун тиражын көбөйтүү Улутстатком Улутстатком Акы төлөнөт
2 Илимий-техникалык адабияттарды жана документацияны сканерлөө жана көчүрмөлөө Кыргызпатент Кыргызпатент Акы төлөнөт
3 Жылдык пландан тышкары басма (профилдик) продукцияны басуу Кыргызпатент Кыргызпатент Акы төлөнөт
4 Китепкана документациясын жана басма продукциясын, анын ичинде методикалык, библиографиялык окуу куралдарды, проспекттерди иштеп чыгуу жана басып чыгаруу ММТМ ММТМ Акы төлөнөт
5 Документтерди микрофильмдөө ММТМ ММТМ Акы төлөнөт
6 Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын көчүрмөлөрүн кагаз бетине чыгаруу (ксерокопия) ЮМ ЮМ Акы төлөнөт

8. Коопсуздукту жана сактоону камсыздоо

1 Зыянкечтерге каршы химиялык тазалоо (чегиртке жана ААК (америкалык ак көпөлөк) АЧжММ АЧжММ Акысыз
2 Айыл чарбалык товар өндүрүүчүлөрдүн арыздары боюнча өсүмдүктөрдүн зыянкечтерине, илдеттерине жана отоо чөптөргө каршы химиялык иштетүү АЧжММ АЧжММ Акы төлөнөт
3 Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн айдоолорунда өсүмдүктөрдү зыянкечтерден, илдеттерден жана отоо чөптөрдөн, ошондой эле биостимуляторлордон биологиялык коргоо АЧжММ АЧжММ Акы төлөнөт
4 Жеке жана юридикалык жактардын арыздары боюнча карантинге алынчу продукцияны, транспорт каражаттарын зыянсыздоо, кампа жайларды өсүмдүктөрдүн карантинин камсыздоо ченемдерине жана эрежелерине ылайык профилактикалык фитосанитардык зыянсыздоо жана зыянсыздалганын ырастоочу документти берүү АЧжММ АЧжММ Акы төлөнөт
5 Мамлекеттик чек арадан өтүүдө малды карантиндик изолятордо кармоо АЧжММ АЧжММ Акы төлөнөт
6 Товарларды жана транспорт каражаттарын бажылык коштоо МБК МБК Акы төлөнөт
7 Документтердин пакетин, мурас кагазын, акчаларды, баалуу кагаздарды жана башка баалуулуктарды (мурастардан башкаларын) сактоо. Акча суммаларын же мүлктү тиешелүүлүгүнө жараша берүү үчүн депозитке кабыл алуу ТИМ ТИМ Акысыз
8 Жеке нотариустардын нотариалдык документтерин мамлекеттик нотариалдык конторанын архивине кабыл алуу жана сактоо ЮМ ЮМ Акы төлөнөт
9 Келишим боюнча жеке жана юридикалык жактардын объекттерин кайтаруу жана коопсуздугун камсыздоо (милициялык, аскерлешкен жана кароолдук) ИИМ ИИМ Акы төлөнөт
10 Мамлекеттик коргоого алынчу объекттерди жана расмий делегацияларды коштоо ИИМ ИИМ Акы төлөнөт
11 Тез от алуучу, катуу таасир этүүчү, уулуу, радиоактивдүү заттарды жана материалдарды коштоо ИИМ ИИМ Акы төлөнөт
12 Жарандардын укуктары же эркиндиктери, же коомдук тартиптин бузулушун ички иштер органдары тарабынан токтотуу (болтурбоо) боюнча шашылыш жардам ИИМ ИИМ Акысыз
13 Документтерди мамлекеттик сактоого тапшыруу үчүн даярдоо Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт
14 Арыз ээсинин демилгеси боюнча документтерди сактоо Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт
15 Архивдик фонддун бөлүгү болуп саналган документтерди сактоо Мамкаттоо Мамкаттоо Акысыз
16 Мекемелер, уюмдар, ишканалар үчүн тармактык жана жеке иштердин номенклатурасын даярдоо Мамкаттоо Мамкаттоо Акы төлөнөт

9. Башка кызмат көрсөтүүлөр

1 Суу пайдалануучуларга суу берүү АЧжММ АЧжММ Акы төлөнөт
2 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын түзөтүүчү мекемелерине жакын жайгашкан калктуу конуштарды таза суу менен камсыздоо ЖАМК ЖАМК Акы төлөнөт
3 Жаратылышты коргоо, рекреациялык, илимий, эстетикалык, тарыхый-маданий жана агартуучу маанидеги, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын, мамлекеттик токой фондунун, жаратылыш музейлеринин, экологиялык визит борборлорунун,бекитилип берилген аң улоо жерлеринин объекттерине баруу Токой агенттиги Токой агенттиги Акы төлөнөт
4 Мамлекеттик токой питомниктеринде өстүрүлгөн жыгачтарды багып кыюудан, токойду калыбына келтирүүчү кыюудан, санитардык кыюудан кийин жана тигилүүчү материалдарды сатуу Токой агенттиги Токой агенттиги Акы төлөнөт
5 Эл аралык патенттик классификациялоо, универсалдуу ондук классификациялоо боюнча теманы классификациялоо Кыргызпатент Кыргызпатент Акы төлөнөт
6 Универсалдуу ондук классификациялоо боюнча диссертациялардын (макалалардын) авторефераттарын индекстөө ММТМ ММТМ Акы төлөнөт
7 Садок курулмаларын орнотуу жана пайдалануунун карта-схемаларын иштеп чыгуу АЧжММ АЧжММ Акы төлөнөт
8 Суу алдындагы – техникалык, суучулдук ишти жана дайвингди уюштуруу жана жүргүзүү ӨКМ ӨКМ Акы төлөнөт

Эскертүү: (*) Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик алым жөнүндө” Мыйзамынын 1-беренесине ылайык мамлекеттик алым алынат.