Министрликтердин жана ведомстволордун чектеш функцияларды ишке ашыруу боюнча эриш-аркак иштөөсүн камсыздоо

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

2013-жылдын 9-июлу N 404

Аткаруу бийлигинин органдарынын чектеш функцияларды ишке ашыруу боюнча эриш-аркак иштешүүсүнүн типтүү регламентин бекитүү тууралуу

Аткаруу бийлигинин органдарынын ортосундагы эриш-аркак иштешүүнү жакшыртуу жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун ишке ашыруу максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Аткаруу бийлигинин органдарынын чектеш функцияларды ишке ашыруу боюнча эриш-аркак иштешүүсүнүн тиркелген типтүү регламенти (мындан ары – Типтүү регламент) бекитилсин.

2. Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары:

 •  аткаруу бийлигинин башка мамлекеттик органдары менен бирдикте чектеш функцияларды ишке ашырууда Типтүү регламентти жетекчиликке алышсын;
 •  чектеш функцияларды ишке ашыруу боюнча ведомстволор аралык регламенттерди эки айлык мөөнөттө иштеп чыгышсын жана бекитишсин.

3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын аткаруу бийлигинин тийиштүү мамлекеттик органдарын тейлеген түзүмдүк бөлүнүштөрүнө жүктөлсүн.

4. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

“Эркин Тоо” газетасынын 2013-жылдын 12-июлунда N 58 жарыяланды

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри Ж.СатыбалдиевКыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2013-жылдын 9-июлундагы
N 404 токтому менен
бекитилген

Аткаруу бийлигинин органдарынын чектеш функцияларды ишке ашыруу боюнча эриш-аркак иштешүүсүнүн
ТИПТҮҮ РЕГЛАМЕНТИ

I. Жалпы жоболор

1. Бул Типтүү регламент мамлекеттик органдар өз ишин алардын негизинде жүргүзүүчү ченемдик укуктук актыларда каралган чектеш функцияларды ишке ашыруу боюнча аткаруу бийлигинин органдарынын (мындан ары – мамлекеттик органдар) ортосундагы эриш-аркак иштешүүнү уюштуруу эрежелерин белгилейт.

2. Мамлекеттик органдардын чектеш функциялары – мамлекеттик органдын тийиштүү ченемдик укуктук актыларда бекитилген функцияларына башка мамлекеттик органдардын тыгыз тийишкен функциялары.

3. Мамлекеттик органдар чектеш функцияларды ишке ашырууда өз ишин координациялуу, шайкеш жана бири бири менен өз-ара байланышта жүргүзүшү керек.

4. Мамлекеттик органдардын чектеш функцияларды ишке ашыруу боюнча өз убагында жана сапаттуу эриш-аркак иштешүүсү үчүн тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчилери бирдей жоопкерчилик тартышат.

II. Чектеш функцияларды ишке ашыруу боюнча маалымат берүүдө жана алууда мамлекеттик органдардын эриш-аркак иштешүүсүнүн тартиби

5. Мамлекеттик орган өзүнүн ыйгарым укуктарын ишке ашыруу үчүн ошол мамлекеттик орган менен чектеш функцияларды ишке ашыруучу башка мамлекеттик органдардан маалымат, корутундуларды, экспертизаларды алуусу зарыл болгон учурларда кызыкдар мамлекеттик орган ага жазуу түрүндө суроо менен кайрылууга укуктуу.

6. Маалымат, корутунду, экспертиза берүү жөнүндө суроо-талапты алган мамлекеттик орган 7 иш күндүн ичинде тийиштүү жоопту берүүгө тийиш.

7. Суроо-талапка ушул Регламенттин 6-пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөттө тийиштүү жоопту берүү мүмкүн эмес болгон учурда, мамлекеттик орган кызыкдар мамлекеттик органга орто аралыктагы жоопту берип, анда тийиштүү маалыматты, корутундуну, экспертизаны белгиленген мөөнөттө берүүгө мүмкүн эместигин толук түшүндүрүүгө тийиш. Мында суроо-талапты аткаруу мөөнөтү кошумча 10 иш күнгө узартылат.

Суроо-талап жогоруда көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө аткарылбаган учурда кызыкдар мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына (мындан ары – Өкмөттүн Аппараты) ушул Типтүү регламенттин талаптары башка мамлекеттик орган тарабынан аткарылбаганы жөнүндө катты себептерин негиздөө жана тийиштүү маселени чечүү боюнча конкреттүү сунуштар менен жиберет.

Мындай учурда чектеш функцияларды ишке ашыруу боюнча болуп жаткан талаштуу маселени чечүү үчүн Өкмөттүн Аппаратында кызыкдар мамлекеттик органдардын жетекчилеринин катышуусу менен кеңешме өткөрүлөт.

Бул Типтүү регламенттин талаптарын негиздүү себептерсиз аткарбагандык фактысы аныкталса Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси-министри тарабынан Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине тийиштүү мамлекеттик органдын жетекчисине тартиптик таасир этүү чарасын колдонуу жөнүндө сунуш киргизилет.

8. “КПҮ” маалыматы болгон информацияны берүү “КПҮ” документтер менен иштөө тартиби жөнүндө мыйзамдарга ылайык жүргүзүлөт.

III. Мамлекеттик органдар ортосунда чектеш функцияларды аткаруу боюнча эриш-аркак иштешүү жөнүндө регламенттерди түзүүнүн тартиби

9. Айрым чектеш функцияларды биргелешип ишке ашыруу үчүн мамлекеттик органдардын ортосунда эриш-аркак иштешүүнүн регламенттери түзүлөт (мындан ары – Эриш-аркак иштешүүнүн регламенти).

10. Эриш-аркак иштешүүнүн регламенти тийиштүү чектеш функцияларды аткаруу үчүн тараптардын укуктарын жана милдеттерин аныктоочу ведомстволор аралык документ болуп эсептелет.

Эриш-аркак иштешүүнүн регламентинде төмөнкү маалыматтарды камтылышы керек:

 •  Эриш-аркак иштешүүнүн регламентин түзүп жатышкан мамлекеттик органдардын аталышы;
 •  Эриш-аркак иштешүүнүн регламентинин максаты;
 •  Эриш-аркак иштешүүнүн регламентин түзүп жатышкан мамлекеттик органдардын чектеш функцияларынын тизмеси;
 •  Эриш-аркак иштешүүнүн регламентин түзүшкөн мамлекеттик органдардын чектеш функцияларды аткарышынын тартиби;
 •  тараптардын укуктары жана милдеттери;
 •  Эриш-аркак иштешүүнүн регламентин ишке ашыруу процессинде болушу мүмкүн болгон кайчы пикирлерди чечүү тартиби;
 •  Эриш-аркак иштешүүнүн регламенти түзүлүүчү мөөнөт;
 •  тараптардын реквизиттери жана колдору.

11. Эриш-аркак иштешүүнүн регламентине карата аны ишке ашыруунун планы түзүлүшү керек. Эриш-аркак иштешүүнүн регламентин ишке ашыруу боюнча план ошол документтин тиркемеси болуп эсептелет жана чектеш функцияларды аткаруу боюнча пландаштырылган иш-чаралар жөнүндө маалыматты милдеттүү түрдө камтуу менен төмөнкүлөр көрсөтүлүшү керек:

 •  аларды аткаруу мөөнөттөрү;
 •  күтүлгөн натыйжалар;
 •  жооптуу аткаруучулар.

12. Эриш-аркак иштешүүнүн регламентин түзүүнүн тартиби өзүнө төмөнкү этаптарды камтышы керек:

 •  Эриш-аркак иштешүүнүн регламентин түзүү маселесин демилге көтөргөн мамлекеттик орган тарабынан башка мамлекеттик органга тийиштүү сунушту жазуу жүзүндө киргизүү. Эриш-аркак иштешүүнүн регламентин түзүү жөнүндө сунушту мамлекеттик органдын кароо мөөнөтү 10 иш күндөн турат. Эриш-аркак иштешүүнүн регламентин түзүү жөнүндө сунуш киргизилген мамлекеттик орган андан баш тарткан учурда ал мамлекеттик орган кызыкдар мамлекеттик органга Эриш-аркак иштешүүнүн регламентин түзүүгө мүмкүн эместиги жөнүндө жүйөөлүү жооп берип жана тийиштүү чектеш функцияларды ишке ашыруу боюнча башка сунуштарды берүүгө тийиш;
 •  Эриш-аркак иштешүүнүн регламентинин долбоорун биргелешип иштеп чыгуу. Эриш-аркак иштешүүнүн регламентинин долбоорун иштеп чыгуу мөөнөтү тийиштүү мамлекеттик органдын макулдугу алынган күнүнөн тартып 15 иш күндөн турат;
 •  Эриш-аркак иштешүүнүн регламентинин долбоорун мамлекеттик органдардын жетекчилеринин кароосуна киргизүү. Тийиштүү мамлекеттик органдын жетекчиси Эриш-аркак иштешүүнүн регламентине кол коюу менен өз макулдугун билдирүүгө тийиш.

13. Эриш-аркак иштешүүнүн регламентине кол коюлгандан кийин ушул документти ишке ашырууга тартылган мамлекеттик органдар аны ишке ашыруу боюнча планды аткарууга токтоосуз киришүүгө тийиш.

14. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу администрациялык мекеменин (мындан ары – администрациялык мекеме) Эриш-аркак иштешүүсүнүн регламенти Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө (мындан ары – Өкмөт) мыйзамга ылайык тийиштүү министрлик аркылуу сунушталат, анда төмөнкүдөй кошумча маалыматтар болууга тийиш:

 •  администрациялык мекеменин министрликке сунуш киргизүүсүнүн шарты жана форматы;
 •  министрликтин администрациялык мекемеге демилгеленген сунуш менен макулдугу экендиги, аны кабыл алгандыгы жана андан ары жылдыраары жөнүндө, же демилгеленген сунушту биргелешип толуктап иштеп чыгуу зарылдыгы, же демилгеленген сунушту Өкмөткө киргизүүдөн баш тартуу жөнүндө расмий жообун берүүнүн конкреттүү мөөнөттөрү;
 •  министрлик администрациялык мекеме демилге көтөргөн сунушту Өкмөткө киргизүүдөн баш тартууга кайсыл учурда укуктуу экендигин так аныктаган шарттардын баардыгы камтылган тизме;
 •  убактысы аяктаганда министрлик администрациялык мекемеден алынган сунушту Өкмөткө жөнөтүүгө милдеттүү болгон конкреттүү мөөнөттөр;
 •  принциптүү пикир келишпестик болгон же министрлик демилгеленген сунушту илгерилетүүдөн негизсиз баш тарткан учурда администрациялык мекеменин түздөн-түз Өкмөткө кайрылууга укугу.

Администрациялык мекеме түздөн-түз Өкмөткө кайрылган учурда принциптүү пикир келишпестиктерди жоюу үчүн Өкмөттүн Аппаратында министрликтин жана администрациялык мекеменин жетекчилеринин катышуусу менен кеңешме өткөрүлөт. Администрациялык мекеменин кайрылуусунда иштин абалынын баардыгын камтыган талдоосу жана объективдүү берилген баа болууга жана төмөнкүлөр кошулууга тийиш:

 •  демилгеленген сунуштун аталышы жана мазмуну;
 •  демилгеленген сунушту кабыл алуу зарылдыгына негиздеме;
 •  керектүү финансылык-экономикалык эсептер, жасалган экспертизалардын корутундулары;
 •  статистикалык маалыматтар;
 •  демилгеленген сунуштун мүмкүн болгон социалдык, экономикалык, укуктук жана башка натыйжаларына божомол;
 •  демилгеленген сунушту негиздөө үчүн керектүү башка маалыматтар.

Администрациялык мекеменин жогоруда аталган маалыматтарды камтыбаган кайрылуусу каралбастан артка жиберилет.

IV. Ведомстволор аралык жумушчу топтор

15. Чектеш функцияларды ишке ашырууда тийиштүү чөйрөдөгү маселелерди чечүү үчүн мамлекеттик органдардын жетекчилеринин биргелешкен чечими боюнча ведомстволор аралык жумушчу топтор (мындан ары – жумушчу топтор) түзүлүшү мүмкүн.

16. Жумушчу топту түзүү маселесин кароо үчүн кызыкдар мамлекеттик орган башка мамлекеттик органга жумушчу топту түзүү тууралуу сунуш киргизүү керек.

17. Жумушчу топту түзүү тууралуу сунушта төмөнкү маалыматтар камтылышы керек:

 •  жумушчу топту түзүүнүн максаты;
 •  жумушчу топтун ишинин алкагында чечүү зарыл болгон маселелер;
 •  жумушчу топтун пландаштырылган курамы (адистердин тармактык багыттары);
 •  жумушчу топтун ишинин форматы;
 •  жумушчу топтун чечимдерди кабыл алуусунун тартиби;
 •  жумушчу топ түзүлүүчү мөөнөт.

18. Жумушчу топту түзүү жөнүндө сунушту алган мамлекеттик орган аны 7 иш күндүн ичинде кароосу керек.

19. Мамлекеттик орган жумушчу топту түзүүдөн баш тарткан учурда кызыкдар мамлекеттик органдын дарегине жүйөлүү баш тартуу же жумушчу топту түзүү жөнүндө сунуштагы айрым жоболорду толуктап иштеп чыгуу жөнүндө конкреттүү сунуштар жиберилет.

20. Жумушчу топту түзүү жөнүндө сунуш кабыл алынган учурда мамлекеттик орган жумушчу топтун курамына киргизүү үчүн белгиленген кандидаттарды көрсөтүү менен өзүнүн расмий позициясын билдирүүгө тийиш.

21. Жумушчу топту түзүү жөнүндө сунушту киргизген мамлекеттик органдын жетекчиси же анын орун басары жумушчу топтун төрагасы болот. Жумушчу топту түзүү жөнүндө сунушту кабыл алган мамлекеттик органдын жетекчиси же анын орун басары теңтөрага болот.

22. Жумушчу топтун ишине байланыштуу болуучу маселелер боюнча акыркы чечимди төрага жана теңтөрага биргелешип кабыл алышат.