КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 22-ноябрындагы № 547-токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 17-мартындагы № 144  «Геологиялык маалымат ресурстарын пайдаланууга берүүнүн тартиби жана шарттары жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

«Жер казынасы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына шайкеш келтирүү максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерин жетекчиликке алып Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 17-мартындагы № 144  «Геологиялык маалымат ресурстарын пайдаланууга берүүнүн тартиби жана шарттары жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөндөгү өзгөртүүлөр киргизилсин:

 жогоруда аталган токтом менен бекитилген Геологиялык маалымат ресурстарын пайдаланууга берүүнүн тартиби жана шарттары жөнүндө жободо:

- бүткүл тексти боюнча «мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча» деген сөздөр алып салынсын;

-  1 жана 2-пункттары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«1. Ушул Жобо геологиялык маалымат ресурстарын пайдаланууга берүүнүн тартибин жана шарттарын аныктайт.

2. «Жер казынасы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын  Мыйзамынын 16-беренесине ылайык геологиялык маалымат ресурстары ачык жана акы төлөмө болуп саналат.

Геологиялык маалымат ресурстарын пайдалануунун эки деңгээли белгиленет:

1) таанышуучу - маалыматты Мамлекеттик геологиялык маалымат фондунун имаратынын чегинен сыртка алып чыкпастан жана көчүрмөсүн албастан геологиялык маалыматты изилдөө деңгээли;

2) пайдалануучу - азыркы учурда  иштеп жаткан жер казынасын пайдалануучуларынын жеке менчиги болуп саналган геологиялык маалыматтан тышкары, кыйла толук геологиялык маалыматты камтыган документтердин электрондук жана кагаз түрүндөгү көчүрмөсүн алууга мүмкүнчүлүк берген деңгээли.»;

-  6-пунктунун экинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын.

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 Премьер-министр                                                            М.Д.Абылгазиев

Тиркемелер

Басып чыгаруу

Электрондук регион

Календарь