КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 28-августундагы №453 токтому

Автоунаа каражаттары үчүн мамлекеттик каттоочу цифралардын өзгөчө айкалышындагы номердик  белгилерин  сатуу  маселелери  боюнча Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнүн  айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

Автоунаа каражаттары үчүн мамлекеттик каттоочу цифралардын өзгөчө айкалышындагы номердик белгилерине карата сертификаттарды сатуу ыкмаларын оптималдаштыруу максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 10-апрелиндеги № 205 «Автоунаа каражаттары үчүн мамлекеттик каттоочу цифралардын өзгөчө айкалышындагы номердик белгилерин сатуу жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) аталышы, 1, 2 жана 3-пункттары «цифралардын» деген сөздөн кийин «жана/же тамгалардын» деген сөздөр менен толукталсын;

2) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Автоунаа каражаттары үчүн мамлекеттик каттоочу цифралардын өзгөчө айкалышындагы номердик белгилерин сатуу жөнүндө жободо:

- аталышы, 1 жана 2-пунктары «цифралардын» деген сөздөн кийин «жана/же тамгалардын» деген сөздөр менен толукталсын;

- төмөнкүдөй мазмундагы 31-пункт менен толукталсын:

«31. Автоунаа каражаттары үчүн мамлекеттик каттоочу тамгалардын өзгөчө айкалышындагы номердик белгилеринин тизмеги жана наркы (мындан ары – 2-тизмек) ушул Жобонун 2-тиркемесине ылайык аныкталат жана жалпыга маалымдоо үчүн ыйгарым укуктуу органдын расмий сайтында, ошондой эле массалык маалымат каражаттарында жайгаштырылышат.»;

- 4-пунктунда: 

экинчи жана төртүнчү абзацтары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«цифралардын жана/же тамгалардын өзгөчө айкалышындагы номердик белги – автоунаа каражатынын мамлекеттик каттоочу цифралардын жана/же тамгалардын атайын топтомун камтыган номердик белгиси;

онлайн-аукцион – ыйгарым укуктуу органдын сайтында өткөрүлө турган мамлекеттик каттоочу цифралардын жана/же тамгалардын өзгөчө айкалышындагы номердик белгилерди жеке адамдарга сатуу методу;»;

алтынчы абзацы «цифралардын» деген сөздөн кийин «жана/же тамгалардын» деген сөздөр менен толукталсын;

он биринчи абзацы «цифралардын» деген сөздөн кийин «жана/же тамгалардын» деген сөздөр менен толукталсын;

- 3-главасынын аталышы «цифралардын» деген сөздөн кийин «жана/же тамгалардын» деген сөздөр менен толукталсын; 

- төмөнкүдөй мазмундагы 51 жана 52-пункттар менен толукталсын:

«51. Онлайн-аукционго катышуу аркылуу Тизмектин 1-4-пункттарында көрсөтүлгөн цифралардын өзгөчө айкалышындагы номердик белгини сатып алууну каалаган жаран ага кошумча катары 2-тизмекке ылайык тамгалардын өзгөчө айкалышын көрсөтүп, ыйгарым укуктуу органдын сайтында тиешелүү электрондук арызды берүүгө укуктуу.

52. 2-тизмектин талаптарына шайкештигин текшерүүнү камтыган иштеп чыгуудан кийиныйгарым укуктуу органдын сайтында түзүлгөн электрондук арыз төмөнкү маалыматтары камтыйт: 

- цифралардын жана/же тамгалардын өзгөчө айкалышындагы номердик белги;

- цифралардын жана/же тамгалардын өзгөчө айкалышындагы номердик белгинин баштапкы наркы;

- онлайн-аукционду өткөрүү датасы.»;

- 7-пунктунда:

экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«- онлайн-аукционго чыгарылуучу цифралардын жана/же тамгалардын өзгөчө айкалышын камтыган номердик белги;»;

үчүнчү абзацы «цифралардын» деген сөздөн кийин «жана/же тамгалардын» деген сөздөр менен толукталсын;

- 9-пунктунда:

биринчи абзацы «цифралардын» деген сөздөн кийин «жана/же тамгалардын» деген сөздөр менен толукталсын;

«б» пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«б) электрондук арызда көрсөтүлгөн цифралардын жана/же тамгалардын өзгөчө айкалышындагы номердик белгини тандайт;»;

«в» пунктчасындагы «каалаган айкалышы үчүн старттык баанын 10 пайызы» деген сөздөр «жана/же тамгалардын өзгөчө айкалышындагы номердик белгинин баштапкы наркынан 10 пайыз» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 10-пунктундагы «каалаган айкалышы үчүн старттык баанын 10 пайызы» деген сөздөр «жана/же тамгалардын өзгөчө айкалышындагы номердик белгинин баштапкы наркынан 10 пайыз» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 12-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«12. Тизмектин 1-3-пункттарында жана 2-тизмекте көрсөтүлгөн цифралардын жана/же тамгалардын өзгөчө айкалышындагы номердик белгиге карата онлайн-аукциондогу кадам 2000 (эки миң) сомду, ал эми Тизмектин 4-пунктунда көрсөтүлгөн цифралардын өзгөчө айкалышындагы номердик белгиге - 500 (беш жүз) сомду түзөт.»;

- 14-пунктунун экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Отчетто онлайн-аукциондун жеңүүчүсү тууралуу, цифралардын жана/же тамгалардын өзгөчө айкалышындагы номердик белги, анын баштапкы жана акыркы наркы тууралуу, онлайн-аукциондун катышуучуларынын саны тууралуу, онлайн-аукциондун процессиндеги бардык катышуучулардын ырааттуу кадамдары тууралуу маалыматтар чагылдырылат.»;

- 15-пунктунда:

биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«15. Онлайн-аукциондун жеңүүчүсү 3 жумуш күндүн ичинде цифралардын жана/же тамгалардын өзгөчө айкалышындагы номердик белги үчүн кепилденген төлөмдүн 10 пайызынан тышкары онлайн-аукциондун жүрүшүндө белгиленген жыйынтык баасын төлөөгө милдеттүү.»;

үчүнчү абзацы «3 жумушчу күндүн ичинде» деген сөздөрдөн кийин «цифралардын жана/же тамгалардын өзгөчө айкалышындагы» деген сөздөр менен толукталсын;

- 17-пунктунун үчүнчү жана төртүнчү абзацтары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«- цифралардын жана/же тамгалардын өзгөчө айкалышындагы номердик белги;

- цифралардын жана/же тамгалардын өзгөчө айкалышындагы номердик белги сатып алынган датасы жана жери.»;

- 4-главасынын аталышы «цифралардын» деген сөздөн кийин «жана/же тамгалардын» деген сөздөр менен толукталсын;

- төмөнкүдөй мазмундагы 191 жана 192-пункттар менен толукталсын:

«191.  Тизмектин 5-7-пункттарында көрсөтүлгөн номердик белгини же ассоциациялык номердик белгини сатып алууну каалаган жаран, ага кошумча катары 2-тизмекке ылайык тамгалардын өзгөчө айкалышын көрсөтүүгө укуктуу.

192. Ассоциативдик номердик белгилердин наркы 2000 (эки миң) сомду түзөт.»;

- 20-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«20. Кайрылуу учуруна карата каалаган цифралардын жана/же тамгалардын өзгөчө айкалышындагы номердик белги бар болгон, ошондой эле ал 2-тизмектин талаптарына шайкеш келген учурда, жаран:

- каалаган цифралардын жана/же тамгалардын өзгөчө айкалышындагы номердик белгини көрсөтүп, арыз берет;

- каалаган цифралардын жана/же тамгалардын өзгөчө айкалышындагы номердик белгинин жыйынтык наркын төлөйт;

- паспортунун (ID-картасынын) көчүрмөсүн жана акы төлөнгөндүгүн тастыктоочу документти берет.

Ыйгарым укуктуу орган жаранга цифралардын жана/же тамгалардын өзгөчө айкалышындагы номердик белги сатып алынган фактын тастыктоочу сертификатты берет.»;

- төмөнкүдөй мазмундагы 211-пункт менен толукталсын:

«211. Эгерде ушул Жобонун 21-пунктунда көрсөтүлгөн цифралардын өзгөчө айкалышындагы номердик белгилер алардын наркы 20 пайызга төмөндөтүлгөн күндөн тартып алты айлык мөөнөттө калдык баасы боюнча сатылбаган учурда, аларды сатып алуунун наркы кошумча 30 пайызга арзандатылат.

21-пунктка жана ушул пункттун биринчи абзацына ылайык каралган наркын арзандатуу 2-тизмекте көрсөтүлгөн тамгалардын өзгөчө айкалышындагы мамлекеттик каттоочу номердик белгилерине карата дагы колдонулат.»;

- 5-главасынын аталышы «цифралардын» деген сөздөн кийин «жана/же тамгалардын» деген сөздөр менен толукталсын;

- 24-пункту «цифралардын» деген сөздөн кийин «жана/же тамгалардын» деген сөздөр менен толукталсын; 

- жогоруда аталган Жобо ушул токтомдун тиркемесине ылайык редакциядагы 2-тиркеме менен толукталсын.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-июнундагы № 339 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы «Инфоком» мамлекеттик ишканасынын уставын бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы «Инфоком» мамлекеттик ишканасынын уставында:

- 11-пунктунун он алтынчы абзацы «цифралардын» деген сөздөн кийин «жана/же тамгалардын» деген сөздөр менен толукталсын.

3. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.


Премьер-министр


К.А.Боронов


Тиркеме

«Автоунаа каражаттары үчүн мамлекеттик каттоочу цифралардын жана/же тамгалардын өзгөчө айкалышындагы номердик белгилерин сатуу жөнүндө жобого 2-тиркеме 


Автоунаа каражаттары үчүн мамлекеттик каттоочу тамгалардын өзгөчө айкалышындагы номердик белгилеринин
  тизмеги жана наркы


Тамгалардын айкалышы

Наркы (сом менен)

1

Бирдей айкалыштагы тамгалар, мисалы: AAA, BBB, DDD, XXX, RRR ж.б.

30 000

2

Ар түрдүү айкалыштагы тамгалар, мисалы: NEO, MMA ж.б.

12 000

Төмөнкүлөргө жол берилбейт:

1) мамлекеттик органдардын же мамлекеттер аралык бирикмелердин аббревиатураларынын тамга айкалыштарын көрсөтүүгө;

2) адепсиз, уят же эки мааниге ээ болгон тамга айкалыштарын көрсөтүүгө;

3) интеллектуалдык менчик объектиси болуп саналган товардык белгилердин жана/же фирмалык аталыштардын аббревиатураларынын тамга айкалыштарын көрсөтүүгө.

».

Тиркемелер

Басып чыгаруу