КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-ноябрындагы № 535-токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 9-ноябрындагы № 543 «Кыргыз  Республикасында контролдонууга тийиш болгон баңги каражаттары, психотроптук заттар жана прекурсорлор жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-ноябрындагы № 535-токтому

«Кыргыз Республикасынын Жазык кодексин, Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексин, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексин, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексин, «Мунапыс берүү негиздери жана аны колдонуу тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын аткаруу үчүн, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүтоктом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын  9-ноябрындагы № 543 «Кыргыз Республикасында контролдонууга тийиш болгон баңги каражаттары, психотроптук заттар жана прекурсорлор жөнүндө» токтомунатөмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1-пунктунда:

 - бешинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

«- Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексине жана Кыргыз Республикасынын Жазык кодексине ылайык мыйзамсыз жүгүртүү жоопкерчиликке алып келүүчү баңги каражаттарынын, психотроптук заттардын жана алардын аналогдорунун өлчөмдөрү (№ 4 тиркеме);»;

- төмөнкүдөй мазмундагы сегизинчи жана тогузунчу абзацтар менен толукталсын:

«- Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексине жана Кыргыз Республикасынын Жазык кодексине ылайык мыйзамсыз жүгүртүү жоопкерчиликке алып келүүчү прекурсорлордун өлчөмдөрү (№ 7 тиркеме);

- Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексине жана Кыргыз Республикасынын Жазык кодексине ылайык мыйзамсыз жүгүртүү жоопкерчиликке алып келүүчү баңги каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын прекурсорлорун камтыган өсүмдүктөрдүн өлчөмдөрү  (№ 8тиркеме).»;

2) 3-пунктундагы «Кылмыш-жазык процессуалдык кодексинин 161-статьясында» деген сөздөр“Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 153-беренесинде” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

3) 7-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын Баңгизатка контролдук агенттиги» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

4) 8-пунктундагы«Кыргыз Республикасынын баңгизатка контролдук агенттигине» деген сөздөр «КыргызРеспубликасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын коргоо, укуктук тартип жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

5) жогоруда аталган токтомдун №4 тиркемеси ушул токтомдун 1-тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын; 

6) ушул токтомдун 2-тиркемесине ылайык редакцияда № 7 жана  8-тиркемелер менен толукталсын;

7) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасында контролдонууга тийиш болгон баңги каражаттарынын, психотроптук заттардын жана алардын прекурсорлорунун улуттук тизмесинде:

№ I баңги каражаттарынын тизмесинде – кыянаттык менен колдонууда өзгөчө зыяндуу кесепеттеринен улам өзгөчө коркунучка алып келүүчү жана медициналык максатта пайдалануу кызыкчылыгын туудурган баңги каражаттары:

- 75-пунктунун үчүнчү абзацындагы «күкүм түрүндө» деген сөздөрдөнмурун«10% жана андан ашык морфинди камтыган» деген сөздөр менен толукталсын;

- 108-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

- төмөнкүдөй мазмундагы 109-132-пункттар менен толукталсын:

«109. Карфентанил

Метил-4-(N-фенилпропионамидо)-1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-карбоксилат C24H30N2O3

Молекулярдык салмагы: 394

Синонимдер:

1)Метил-4-(N-фенилпропионамидо)-1-фенэтилпиперидин-4-карбоксилат;

2)Carfentanyl;

3) 4-((1-oxopropyl)phenylamino)-1-(2-phenethyl)-4-piperidinecarboxylic acid, methylester;

4)Methyl 1-phenethyl-4-(N-phenylpropionamido)isonipecotate;

5) methyl 1-(2-phenylethyl)-4-(N-phenylpropionamido)piperidine-4-carboxylate;

6) methyl 1-phenethyl-4-(N-phenylpropionamido)piperidine-4-carboxylate

110.Окфентанил

2-метокси-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]-N-(2-фторфенил)ацетамид

C22H27FN2O2

Молекулярдык салмагы: 370

Синонимдер:

1) N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide)

2)A-3217

3)Ocfentanil

111. Фуранилфентанил (FU-F)

N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]фуран-2-карбоксамид

C24H26N2O2

Молекулярдык салмагы:374

Синонимдер:

1) 2-Furanylfentanyl;

2)N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-2-furancarboxamide;

3)Furanylfentanyl;

4)N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylfuran-2-carboxamide;

5) N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamide.

112. Акрилфентанил

N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]акриламид

C22H26N2O

Молекулярдык салмагы: 334

Синонимдер:

1)N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-2-propenamide;

2) Acrylfentanyl;

3) N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]проп-2-енамид;

4) Acryloylfentanyl

113. Фторизобутирилфентанил (F-iBF)

2-метил-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]-N-(4-фторфенил)пропанамид

C23H29FN2O

Молекулярдык салмагы: 368

Синонимдер:

1)FIBF;

2) 4-FIBF;

3) p-Fluoroisobutyryl fentanyl;

4) N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)isobutyramide;

5) N-(4-fluorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenethyl)piperidin-4-yl]propanamide;

6) 4-Fluoroisobutyrylfentanyl;

7) 4-fluoroisobutyrfentanyl;

8) pFIBF

9) 2-метил-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]-N-(2-фторфенил)пропанамид;

10) 2-метил-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]-N-(3-фторфенил)пропанамид

114. Тетрагидрофуранилфентанил (THF-F)

N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]тетрагидрофуран-2-карбоксамид

C24H30N2O2

Молекулярдык салмагы: 378

Синонимдер:

1)N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenyltetrahydrofuran-2-carboxamide

2)THF-Fentanyl

3)Tetrahydrofuranyl fentanyl

4)Tetrahydrofuran fentanyl

5)N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]оксолан-2-карбоксамид

6)(S)-tetrahydrofuranyl fentanyl

7)(R)-tetrahydrofuranyl fentanyl

115. 3-моноацетилморфин

Морфинан-3,6-α-диол, 7,8-дидегидро-4,5-α-эпокси-17-метил-, 3-ацетат

C19H21NO4

Молекулярдык салмагы:327

Синонимдер:

1) 3-ацетилокси-17-метил-4,5-эпокси-7,8-дидегидроморфинан-6-ол

2)Morphine-3-acetate

3)3-Acetylmorphine

4) 3-O-Monoacetylmorphine

5) O-3-Monoacetylmorphine

6) 7,8-Didehydro-4,5α-epoxy-17-methylmorphinan-3,6α-diol 3-acetate

7) Morphinan-3,6-diol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methyl-, (5α,6α)-,3-acetate

8) 3-MAM

116. 6-моноацетилморфин

Морфинан-3,6-α-диол, 7,8-дидегидро-4,5-α-эпокси-17-метил-, 6-ацетат

C19H21NO4

Молекулярдык салмагы:327 

Синонимдер:

1)6-ацетилокси-17-метил-4,5-эпокси-7,8-дидегидроморфинан-6-ол

2)Morphine-6-acetate

3)6-Acetylmorphine

4) 6-O-Monoacetylmorphine

5) O-6-Monoacetylmorphine

6) 7,8-Didehydro-4,5α-epoxy-17-methylmorphinan-3,6α-diol 6-acetate

7) Morphinan-3,6-diol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methyl-, (5α,6α)-, 6-acetate

8)6-MAM

117. Ацетилкодеин

Морфинан-6-α-ол, 7,8-дидегидро-4,5-α-эпокси-3-метокси-17-метил-, ацетат

C20H23NO4

Молекулярдык салмагы:341

Синонимдер:

1)6-ацетилокси-17-метил-3-метокси-4,5-эпокси-7,8-дидегидроморфинан

2)Codeine, acetate

3)6-Acetylcodeine

4) O-Acetylcodeine

5)Codeine, acetyl-

6) Morphinan-6α-ol, 7,8-didehydro-4,5α-epoxy-3-methoxy-17-methyl-, acetate (ester)

7) Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-3-methoxy-17-methyl-, acetate (ester), (5α,6α)-

118. Ацетилфентанил (дезметилфентанил)

N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил)ацетамид

C21H26N2O

Молекулярдык салмагы:322

Синонимдер:

1)N-(1-фенэтилпиперидин-4-ил)-N-фенилацетамид;

2) N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]acetamide

3) Acetanilide, N-(1-phenethyl-4-piperidyl)-

4) 1-(2-phenethyl)-4-(N-acetanilido)piperidine

5) N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacetamide

6) Дезметилфентанил (Desmethyl fentanyl)

7) N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]-N-phenylacetamide

119. АН-7921

N-{[1-(диметиламино)циклогексил]метил}-3,4-дихлорбензамид

C16H22Cl2N2O

Молекулярдык салмагы:328

Синонимдер:

1)3,4-Dichloro-N-[(1-dimethylamino)cyclohexylmethyl]benzamide

2) Doxylam

120. МТ-45

1-(1,2-дифенилэтил)-4-циклогексилпиперазин

C24H32N2

Молекулярдык салмагы: 348

Синонимдер:

1) 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine

2) IC 6

121. Героин (диацетилморфин)

Морфинан-3,6-α-диол, 7,8-дидегидро-4,5-α- эпокси-17- метил-, диацетат

C21H23NO5

Молекулярдык салмагы: 369

Синонимдер:

1) Diacetylmorphine

2) Morphine diacetate

3)Diamorphine

4)(5α,6α)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methylmorphinan-3,6-diol diacetate

5) 3,6-O-Diacetylmorphine

6) 3,6-Diacetylmorphine

7) 7,8-Dihydro-4,5-α-epoxy-17-methylmorphinan-3,6-α-diol diacetate

8)3,6-ди(ацетилокси)-17-метил-4,5-эпокси-7,8-дидегидроморфинан

9)  Морфинан-6-α-ол, 7,8-дидегидро-4,5-α-эпокси-3-метокси-17-метил-, ацетат

10) Morphinan-3,6-diol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methyl- (5α,6α)-, diacetate (ester)

122. Кургак апийимдин экстракты.

Иштелген апийим, анын ичинен 10%дан кем эмес морфинди камтыганкүкүм түрүндө.

123. Ацетилдештирилген апийим

124. Апийимдин тундурмасы (кургатылган калдыгына эсептегендеапийим-бензолдук тундурмасы)

125. Апийим саманы (POPPY STRAW)

126. Апийим саманынын концентраты

127. Апийим саманынын экстракты (экстракциялык апийим)

128. Каннабис (CANNABIS) (каннабистин саманы)

129. Марихуана (кургатылган)

130. Каннабистин чайыры (гашиш)

131.Каннабистин майы (Гашиш майы) (CANNABIS OIL)

132. Каннабистин экстракттары жана тундурмалары»;

№ II баңги каражаттарынын тизмесинде- кыянаттык менен колдонууда өзгөчө зыяндуу кесепеттеринен улам өзгөчө коркунучка алып келүүчү жана медициналык максатта пайдалануу кызыкчылыгын туудурган баңги каражаттары:

-11-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

№ IV баңги каражаттарынын тизмесинде – адамдарга колдонууга тыюу салынган, Кыргыз Республикасында колдонууга уруксат берилген дары каражаттарынын мамлекеттик реестрине киргизилүүгө тийиш эмес жана Кыргыз Республикасында жүгүртүүгө тыюу салынган баңги каражаттары:

- 10-пунктунун алтынчы абзацындагы«каннабис» өсүмдүгүнүн чаңчасы» деген сөздөр алып салынсын;

- 24-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«24. Карфентанил»;

- төмөнкүдөй мазмундагы 25-пункт менен толукталсын:

«25. Ацетилфентанил.»;

№ Iпсихотроптукзаттардын тизмесинде- адамдарга колдонууга тыюу салынган, Кыргыз Республикасында колдонууга уруксат берилген дары каражаттарынын мамлекеттик реестрине киргизилүүгө тийиш эмес жана Кыргыз Республикасында жүгүртүүгө тыюу салынган психотроптук заттар:

- 10-пунктундагы«бардык түрүнүн» деген сөздөр алып салынсын;

- 19-пунктундагы «бардык түрүнүн» деген сөздөр алып салынсын; 

-106-пунктунун биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

«106. MBA (N) - CHM (AB - CHMINACA)»;

-төмөнкүдөй мазмундагы 119-120-пункттар менен толукталсын:

«119. 2C-B-NBOMe

2-(4-бром-2,5-диметоксифенил)-N-(2-метоксибензил)этанамин

C18H22BrNO3

Молекулярдык салмагы: 379

Синонимдер:

1) 25B-NBOMe

2)2-(4-Bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine

3) [2-(4-Bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl](2-methoxybenzyl)amine

4) 2C-B-NB2Ome

5) 25B-NB2Ome

6) Cimbi-36

7) NBOMe-2C-B

120. 2C-I-NBOMe

2-(4-иод-2,5-диметоксифенил)-N-(2-метоксибензил)этанамин

C18H22INO3

Молекулярдык салмагы: 427 

Синонимдер:

1) 25I-NBOMe

2) BOM-CI

3) Cimbi-5

4)2C-I-NB2OMe

5) 2-(4-iodo-2, 5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine

6) NBOMe-2C-I

7)4-Iodo-2,5-dimethoxy-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]-benzeneethanamine»;

- эскертүүсүндөгү «ушул заттардын препараттары» деген сөздөр алып салынсын;

№ II психотроптук заттардын тизмесинде- кыянаттык менен колдонууда өзгөчө зыяндуу кесепеттеринен улам өзгөчө коркунучка алып келүүчү жана медициналык максатта пайдалануу кызыкчылыгын туудурган психотроптук заттар:

- 18-пунктунун бешинчи жана алтынчы абзацтары күчүн жоготту деп таанылсын;

- төмөнкүдөй мазмундагы 19-31-пункттар менен толукталсын:

«19. 5F-ADB

Метил 2-(1-(5- фторпентил)-1H- индазол -3-карбоксамидо)-3,3- диметилбутаноат

C20H28FN3O3

Молекулярдык салмагы: 377

Синонимдер:

1) 5-Фтор-MDMB-PINACA

2) 5-Fluoro-ADB

3) 5F-MDMB-PINACA

4) Methyl (R)-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate

5) Methyl (2S)-2-{[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate 

6)(R)-5F-ADB 

7)(S)-5F-ADB

20. 4-фторамфетамин (4-FA)

1-(4-фторфенил)пропан-2-амин

C9H12FN

Молекулярдык салмагы: 153 

Синонимдер: 

1) p-Fluoroamphetamine

2) 4-FA

3) p-FA

4) para-Fluoroamphetamine

5)4-Fluoro-α-methylphenethylamine

6) 4-FMP

7) 4-Fluoroamphetamine

21. Этилон (bk-MDEA)

1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-(этиламино)пропан-1-он

C12H15NO3

Молекулярдык салмагы: 221 

Синонимдер: 

1) MDEC

2) N-Ethyl-3,4-methylenedioxycathinone

3) 2-(Ethylamino)-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)propan-1-one

4) 3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone

5) 1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(ethylamino)propan-1-one

6) N-ethyl-3,4-methylenedioxycathinone

22.Этилфенидат

этил-2-(пиперидин-2-ил)-2-фенилацетат

C15H21NO2

Молекулярдык салмагы: 247 

Синонимдер: 

1) Ethyl 2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetate

2) EP

3) Ritalinic acid ethyl ester

23. MDMB-CHMICA

Метил-2-(1-(циклогексилметил)-1H-индол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат

C23H32N2O3

Молекулярдык салмагы: 384 

Синонимдер: 

1) N-((1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl)carbonyl)-3-methyl-valine, methyl ester

2) MMB-CHMINACA

3) Methyl 2-(1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate

24. Метиопропамин (MPA)

N-метил-1-(тиофен-2-ил)пропан-2-амин 

C8H13NS

Молекулярдык салмагы: 155 

Синонимдер:

1) 1-(thiophen-2-yl)-2-methylaminopropane

2) 2-MPA

3)2-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propane

25. пара-Метилэткатинон (4-MEC)

1-(4-метилфенил)-2-(этиламино)пропан-1-он 

C12H17NO

Молекулярдык салмагы: 191

Синонимдер:

1) 4-метилэткатинон

2) 2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one

3)4-Methyl-N-ethylcathinone

4) 4-Methylethylcathinone2 p-Methylethcathinone(RS)-2-ethylamino-1-(4-methylphenyl)propan-1-one

5) 2-(Ethylamino)-1-p-tolylpropan-1-one

26. 4,4'-Диметиламинорекс (4,4'-DMAR)

4-метил-5-(4-метилфенил)-4,5-дигидро-1,3-оксазол-2-амин

C11H14N2O

Молекулярдык салмагы: 190

Синонимдер:

1)4,4-DMAR

2)4-M-4-MAR

3)4,5-dihydro-4-methyl-5-(4-methylphenyl)-2-oxazolamine

4) para-Methyl-4-methylaminorex

27. Метоксетамин (MXE)

2-(3-метоксифенил)-2-(этиламино)циклогексанон

C15H21NO2

Молекулярдык салмагы: 247 

Синонимдер:

1) 2-(Ethylamino)-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1-on

2) 3-MeO-2-Oxo-PCE

3) 2-(Ethylamino)-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexanone

28. N-Бензилпиперазин (BZP)

1-бензилпиперазин

C11H16N2

Молекулярдык салмагы: 176

Синонимдер:

1) 1-(Phenylmethyl)piperazine

2) 4-Benzylpiperazine

3) N-(Phenylmethyl)piperazine

4)Piperazine, 1-(phenylmethyl)-

5)Benzylpiperazine

6)Piperazine, 1-benzyl-

29. МДПВ (MDPV)

1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он

C16H21NO3

Молекулярдык салмагы: 275

Синонимдер:

1)(R/S)-1-(бензо[d][1,3]диоксол-5-ил)-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он

2) 3,4-метилендиоксипировалерон

3) Methylenedioxypyrovalerone

4) 3,4-MDPV

5) 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone

30. Метилон (bk-MDMA)

2-(метиламино)-1-(3,4-метилендиоксифенил)пропан-1-он

C11H13NO3

Молекулярдык салмагы: 207 

Синонимдер: 

1) 3,4-methylenedioxy-N-methylcathinone

2) bk-MDMA

3) MDMC

4) M1

5) 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)-1-propanone

6) 3,4-MDMC

7) 3,4-Methylenedioxymethcathinone

8)(RS)-2-метиламино-1-(3,4-метилендиоксифенил)пропан-1-он,

9)Бета-кето-MDMA

31. 2С-В

2-(4-бром-2,5-диметоксифенил)этанамин

C10H14BrNO2

Молекулярдык салмагы: 259 

Синонимдер: 

1) PIHKAL #20

2) NEXUS

3) 4-бром-2,5-диметоксифенэтиламин

4) alpha-Desmethyl DOB

5) BDMPEA

6) 2,5-Dimethoxy-4-bromophenethylamine

7) Benzeneethanamine, 4-bromo-2,5-dimethoxy»;

№ IV психотроптук заттардын тизмесинде - кыянаттык менен колдонууда зыяндуу кесепеттеринен улам коркунучка алып келүүчү жана медициналык практикада кеңири пайдалануучу психотроптук заттар:

-62-пунктунун бешинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

- төмөнкүдөй мазмундагы 63-пункт менен толукталсын:

«63. Феназепам

7-бромо-5-(2-хлорфенил)-1,3-дигидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он

C15H10BrClN2O

Молекулярдыксалмагы: 348

Синонимдер:

1. 7-бром-5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он

2. Fenazepam

3. Phenazepam»;

Кыргыз Республикасынын аймагында улуттук контролдоого тийиш болгон прекурсорлордун № I тизмеси төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Кыргыз Республикасынын аймагында улуттук контролдоого тийиш болгон прекурсорлордун № Iтизмеси

1-таблица

т/б

Аталышы

Концентрациясы

1.

Уксус кислотасынынангидриди

10 % жеашык

2.

N-ацетилантранил кислотасы

15 % же ашык

3.

Эфедрин жана эфедринди камтыган препараттар

10 % же ашык

4.

Эргометрин

10 % же ашык

5.

Эрготамин

10 % же ашык

6.

Изосафрол

15 % же ашык

7.

Лизергин кислотасы

5 % же ашык

8.

3,4-метилендиоксифенил-2-про- панон

15 % же ашык

9.

Норэфедрин

10 % же ашык

10.

1-фенил-2-пропанон

80 % же ашык

11.

Пиперональ

15 % же ашык

12.

Калий перманганаты

95 % же ашык

13.

Псевдоэфедрин жана псевдоэфедринди камтыган препараттар

10 % же ашык

14.

Сафрол

15 % же ашык

15.

Эфедра

бардык концентрацияда

16.

Эфедранын экстракты

бардык концентрацияда

17.

Фенилуксусдук кислотасы

15 % же ашык

18.

Альфа - фенилацетоацетонитрил (APAAN) 2

10 % же ашык

19.

4-Анилино-N-фенетилпиперидин (ANPP)

бардык концентрацияда

20.

N-фенетил-4-пиперидон (NPP)

бардык концентрацияда


2-таблица


Аталышы

Концентрациясы

1.

Ацетон

60 % же ашык

2.

Антранил кислотасы

15 % же ашык

3.

Этил эфири

45 %же ашык

4.

Туз кислотасы

15 % же ашык

5.

Метилэтилкетон

80 % же ашык

6.

Пиперидин

15 % же ашык

7.

Күкүрт кислотасы

45 % же ашык

8.

Толуол

70 % же ашык

9.

Уксус кислотасы (муздак)

99,8 % же ашык


Ошондой эле таблицаларда аталган бардык заттардын туздары, мындай туздардын пайда болушу мүмкүн болгон учурларда, буга туз, күкүрт жана уксус кислоталары кирбейт.»;

Заттардын чектелген тизмесине киргизилген, өзгөчө эл аралык жана улуттук контролдоого тийиш болгон заттардын № 2 тизмеси төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Заттардын чектелген тизмесине киргизилген, өзгөчө эл аралык жана улуттук контролдоого тийиш болгон заттардын № 2 тизмеси


Аталышы

Концентрациясы

1. Амфетаминди, амфетамин катарындагы стимуляторлорду жана башка психотроптук заттарды мыйзамсыз даярдоодо пайдаланылуучупрекурсорлор жана реагенттер:

1.

Ацетонитрил

15% же ашык

2.

Аллилбензол

15% же ашык

3.

Аммиак (о.э. суу эритмеси)

15% же ашык

4.

Аммонийдинформиаты

90% же ашык

5.

Бензальдегид

15% же ашык

6.

Хлористик бензил

40% же ашык

7.

Цианистик бензил

40% же ашык

8.

Этиламин (моноэтиламин)

90% же ашык

9.

Формамид

90% же ашык

10.

Кумурска кислотасы

90% же ашык

11.

Йодсуутектенген кислотасы

90% же ашык

12.

Литийалюмогидриди

90% же ашык

13.

Метиламин (монометиламин)

40%  же ашык

14.

Метилэргометрин

90% же ашык

15.

N-метилформамид

90% же ашык

16.

Нитроэтан

40% же ашык

17.

Норэфедрин

10% же ашык

18.

о - толуидин

90% же ашык

2. Кокаинди жана героинди мыйзамсыз даярдоодо пайдаланылуучухимиялык заттар:

1.

Уксус кислотасы (муздак)

99,8% же ашык

2.

Кальций    кычкылы

90% же ашык

3.

Кальций карбонаты

90% же ашык

4.

Натрийкарбонаты

90% же ашык

5.

Натрийгидроксиди

90% же ашык

6.

Натрий гипохлориди

90% же ашык

3. Кокаинди жана героинди мыйзамсыз даярдоодо пайдаланылуучу эритмелер:

1.

Бензол

90% же ашык

2.

Этилацетат

15% же ашык

3.

Метилизобутилкетон

15% же ашык

».

2. Ушул токтом расмий жарыяланууга тийиш жана 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет. 

Премьер-министр                                                     М.Д.Абылгазиев

Тиркемелер

Басып чыгаруу

Электрондук регион

Календарь