КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-мартындагы № 149 токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын

29-июнундагы № 307 «Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

   Аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдөгү балдарга ай сайын берилүүчү жөлөкпулду дайындоонун даректүүлүгүн жакшыртуу максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:   1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 29-июнундагы № 307 «Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

1) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Мамлекеттик жөлөкпулдарды чектөөгө кайрылуу тартиби жана мамлекеттик жөлөкпулдарды чектөө тартиби жөнүндө жободо: 

- мамлекеттик тилдеги текстинде: 

32-пунктунун биринчи жана үчүнчү абзацтарындагы «жалпы кирешеси» деген сөздөр «жыйынды кирешеси» деген сөздөр менен алмаштырылсын; жогоруда аталган Жобонун 1-тиркемесинин 1-пунктунун 4-пунктчасындагы «жалпы кирешеси» деген сөздөр «жыйынды кирешеси» деген сөздөр менен алмаштырылсын; 

2) жогоруда аталган токтом менен бекитилген 16 жашка чейинки балдары бар муктаж жарандардын (үй-бүлөлөрдүн) «үй-бүлөгө көмөк» - ай сайын жөлөкпул алууга жарандардын (үй-бүлөлөрдүн) муктаждыгын аныктоо тартиби жөнүндө жободо: 

- 5-пунктунун 2-пунктчасы «салык органдары тарабынан берилген патенттин» деген сөздөрдөн кийин «(багууга жана көзөмөлгө дайыма муктаж болгон ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү баланын жеке ассистентине берилүүчү ыктыярдуу патенттен тышкары)» деген сөздөр менен толукталсын; 

- 17-пункту төмөнкүдөй мазмундагы 13-14-пунктчалар менен толукталсын: «13) үй-бүлөнүн бакубаттыгын жакшыртууга жана үй-бүлөнү турмуштук оор кырдаалдан чыгарууга багытталган долбоорлордун алкагында үй-бүлөгө натуралык же акчалай түрдө көрсөтүлгөн жардамдын суммасы; 

14) багууга жана көзөмөлгө дайыма муктаж болгон ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү баланын жеке ассистентинин кызмат көрсөтүүлөрүнүн акысы.»; - мамлекеттик тилдеги текстинде: 

2-пунктундагы ар түрдүү жөндөмөдөгү «жалпы киреше» деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдө «жыйынды киреше» деген сөздөр менен алмаштырылсын; 

9 жана 10-пункттарындагы «жалпы кирешесин» деген сөздөр «жыйынды кирешесин» деген сөздөр менен алмаштырылсын; 

6-главасынын аталышындагы «жалпы кирешесин» деген сөздөр «жыйынды кирешесин» деген сөздөр менен алмаштырылсын; 

7-главасынын аталышындагы «Жалпы кирешени» деген сөздөр «Жыйынды кирешени» деген сөздөр менен алмаштырылсын; 

-пунктундагы «жалпы кирешесин» деген сөздөр «жыйынды кирешесин» деген сөздөр менен алмаштырылсын; 

8-главасынын аталышындагы жана 18-пунктундагы «жалпы кирешесин» деген сөздөр «жыйынды кирешесин» деген сөздөр менен алмаштырылсын; 

9-главасынын аталышындагы жана 21-пунктундагы «жалпы кирешесин» деген сөздөр «жыйынды кирешесин» деген сөздөр менен алмаштырылсын; 

10-главасынын аталышындагы жана 22, 23-пункттарындагы ар түрдүү жөндөмөдөгү «жалпы киреше» деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдө  «жыйынды киреше» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

 27-29, 31 жана 33-пункттарындагы ар түрдүү жөндөмөдөгү «жалпы киреше» деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдө «жыйынды киреше» деген сөздөр менен алмаштырылсын; 

11-главасынын аталышындагы жана 34-пунктундагы «жалпы кирешесин» деген сөздөр «жыйынды кирешесин» деген сөздөр менен алмаштырылсын; 

36-пунктундагы «Жалпы киреше» деген сөздөр «Жыйынды киреше» деген сөздөр менен алмаштырылсын; 

2. Ушул токтом расмий жарыяланууга тийиш жана 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.    

 Премьер-министр                                                             М.Д.Абылгазиев

Тиркемелер

Басып чыгаруу

Электрондук регион

Календарь