Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн тутумун оптималдаштырууТиркеме(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
 2019-жылдын 7-октябрындагы
 № 525 токтомуна)

Электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталын пайдалануу
 ЭРЕЖЕЛЕРИ

1-глава. Жалпы жоболор

1. Ушул Электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталын пайдалануу эрежелери (мындан ары - Эреже) "Электрондук башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесине, "Электрондук колтамга жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык иштелип чыккан жана Кыргыз Республикасынын аймагында электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталын (мындан ары - Портал) пайдалануу тартибин, анын ичинде маалыматты Порталга жайгаштыруу, актуалдаштыруу жана алуу тартибин аныктайт.

2. Портал мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук формада берүүнү жана арыз ээлеринин Интернет маалыматтык-коммуникациялык тармагын пайдалануу менен жайылтуу үчүн арналган мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалыматка жетүүлөрүн камсыз кылуучу мамлекеттик маалыматтык система болуп саналат.

3. Порталдын маалыматтык системасынын ээлик кылуучусу болуп электрондук башкаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган саналат.

4. Порталды техникалык тейлөөнү жана модернизациялоону оператор ишке ашырат.

5. Мамлекеттик органдар Порталдын ээси аныктаган тартипте Порталга туташтырылат.

6. Портал төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

а) арыз ээлеринин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарында камтылган мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалыматтарга жетүүсүн;

б) арыз ээсинин мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук формада алуу үчүн зарыл болгон мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү берүү жөнүндө өтүнмөнү жана башка документтерди берүү мүмкүнчүлүгүн;

в) арыз ээсинин электрондук өтүнмөнүн статусу жөнүндө маалымат алуу мүмкүнчүлүгүн;

г) арыз ээсинин мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө электрондук өтүнмөнү аткаруунун жүрүшү тууралуу маалымат алуу мүмкүнчүлүгүн;

д) арыз ээсинин мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн жыйынтыгы жөнүндө маалымат алуу мүмкүнчүлүгүн;

е) арыз ээсинин мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө Портал менен интеграцияланган электрондук төлөмдөрдүн мамлекеттин системасы аркылуу электрондук формада акы төлөө мүмкүнчүлүгүн.

7. Портал мамлекеттик жана расмий тилдерде иштейт.

8. Электрондук формада мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү процессинде берилүүчү маалымат актуалдуу, туура жана санкциясыз кирүүдөн, жок кылуудан, бурмалоодон, блок коюудан корголгон болууга тийиш.

9. Жеке маалыматтар жөнүндөгү информациялар жеке мүнөздөгү маалыматтар чөйрөсүндөгү мыйзамдын талаптарын сактоо менен Порталда сакталат жана иштетилет.

10. Мамлекеттик сырга кирген маалыматтарды Портал аркылуу иштетүүгө, сактоого жана берүүгө болбойт.

2-глава. Ушул Эрежеде пайдаланылуучу негизги түшүнүктөр

11. Ушул Эрежеде төмөнкүдөй түшүнүктөр жана терминдер колдонулат:

авторлоштуруу - пайдалануучунун Порталдын функционалдык модулуна жетүү укугун текшерүү жол-жобосу;

аутентификациялоо - квалификацияланган электрондук кол тамганы алып жүрүүчүлөрдүн паролду киргизүүдө аныктыгын текшерүү жол-жобосу;

Порталды администрациялоо - ишке киргизүү жана Порталдын толук ишке жөндөмдүүлүгүн колдоо боюнча чаралардын комплекси;

PDF форматындагы документ (Portable Document Format) - документ көптөгөн платформалардын кайсынысында жана көптөгөн тиркемелердин кайсы биринде түзүлгөндүгүнө карабастан, баштапкы документтин шрифтин, сүрөтүн жана макетинин өзүн сактоо мүмкүнчүлүгүн берген документтин сканерленген үлгүсүн камтыган электрондук документтердин универсалдуу файлдык форматы;

электрондук өтүнмөнү аткаруучу - Порталда өтүнмөнү кароо милдеттери жүктөлгөн жооптуу жак, мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын кызматкери;

жеке кабинет - Порталда катталуу жол-жобосунан өткөн пайдалануучуларга Порталды пайдалануу менен пайдалануучу жиберген электрондук өтүнмөлөрдү кароо статусун жана электрондук формада мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн натыйжасында байкоо жүргүзүүгө, ошондой эле Порталдын бардык функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу мүмкүндүгүн берген сервис;

Порталдын оператору - Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан Порталды администрациялоого, модернизациялоого жана техникалык коштоого ыйгарым укук берилген мекеме;

электрондук кол тамга ачкычын алып жүрүүчү - электрондук кол тамганы сактоого арналган жыйнактуу чакан түзүлүш;

пайдалануучу - мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү алуу максатында Порталды пайдалануу үчүн пайдалануу келишимин түзгөн жеке жана/же юридикалык жак;

пайдалануу келишими - Порталды пайдалануунун зарыл болгон шарттарын камтыган, Порталда электрондук форматта оператор жана пайдалануучунун ортосунда түзүлгөн Порталды пайдалануу жөнүндө макулдашуу;

плагин - электрондук кол тамга ачкычынын туура иштеши үчүн браузердин функциясын кеңейтүү үчүн браузерге орнотулган программалык блок;

каттоо - пайдалануучуну аутентификациялоо жана авторлоштуруу үчүн зарыл болгон, ал жөнүндө маалыматтардын жыйындысы катары Порталда сакталган каттоо эсебин түзүү жол-жобосу;

Порталды техникалык коштоо - Порталдын иштөө жөндөмдүүлүгүн жана жарактуулугун колдоо боюнча техникалык операциялардын жана уюшулган иш-аракеттердин комплекси;

электрондук өтүнмө - пайдалануучу мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук формада алуу максатында Порталда өтүнмө берген учурда түзүлө турган жана Пайдалануучунун электрондук кол тамгасы коюлган электрондук документ.

3-глава. Порталдын негизги максаттары жана милдеттери

12. Портал мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук формада берүүнү камсыз кылуу максатында түзүлгөн.

13. Порталдын негизги милдети төмөнкүлөр:

1) мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеке жана юридикалык жактар үчүн жеткиликтүүлүк деңгээлин жакшыртуу;

2) жеке жана юридикалык жактардын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалымат алуу деңгээлин жогорулатуу;

3) мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды сапаттуу көрсөтүүнү камсыз кылуу.

4-глава. Порталдын пайдалануучуларына коюлуучу талаптар

14. Мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү алууга электрондук өтүнмө менен кайрылган жеке жана юридикалык жактар Порталдын пайдалануучулары болуп саналат.

15. Пайдалануучулар Порталда жүргүзгөн иш-аракеттери үчүн толук жеке жооптуу болушат.

16. Электрондук өтүнмө пайдалануучунун квалификацияланган электрондук кол тамгасы менен кол коюлууга тийиш. Электрондук кол тамга чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык квалификацияланган электрондук кол тамгасы менен кол коюлган электрондук өтүнмө кол коюучу жактын өз колу коюлган кагаз жүзүндөгү документ менен мааниси бирдей электрондук документ болуп саналат.

17. Порталдын кызмат көрсөтүүлөрүнө мүмкүндүк алуу үчүн пайдалануучу төмөнкүдөй техникалык талаптарды сакташы керек:

- Интернет тармагына туташтырылган жеке компьютеринин болушу;

- компьютерде веб-баракты (браузер) кароо үчүн программалык камсыздоо орнотулушу керек;

- квалификацияланган электрондук кол тамгасы болуусу;

- электрондук кол тамганын ачкычын алып жүрүүчүнүн браузер менен туура иштөөсү аракетинде браузер үчүн адистештирилген плагин орнотуу керек.

5-глава. Электрондук өтүнмөнү аткаруучуга карата талаптар

18. Электрондук өтүнмөнү аткаруучу:

- электрондук өтүнмөлөрдү иштетүү жана кол коюу үчүн квалификацияланган электрондук кол тамгасы болууга тийиш;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүүгө жооптуу мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын иштеп жаткан штаттагы кызматчысы болууга тийиш;

- тиешелүү мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү берүү чөйрөсүндө көндүмдөргө жана компетенцияга ээ болууга тийиш.

6-глава. Пайдалануучунун Порталга кирүүсүнүн шарттары

19. Порталга пайдалануучунун жеке кабинети аркылуу кирүүгө болот.

20. Пайдалануучунун жеке кабинетине Порталдын расмий сайтында катталуу жана аутентификациялоо жолу менен кирүүгө болот. Катталуу учурунда пайдалануучу Порталда жайгаштырылган пайдалануу келишимин түзүү аркылуу Порталды пайдалануу шарттарына макул болот.

21. Катталуу учурунда пайдалануучу квалификацияланган электрондук кол тамганын ээсинин паролун киргизет.

22. Ийгиликтүү катталган жана аутентификацияланган учурда пайдалануучунун жеке кабинети түзүлөт.

7-глава. Өтүнмө берүү жана кароо тартиби

23. Пайдалануучу жеке кабинети аркылуу мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнү алууга электрондук формада өтүнмө берет, ал электрондук формада мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын серверинде катталат.

24. Портал аркылуу жиберилген пайдалануучунун өтүнмөсү пайдалануучунун квалификацияланган электрондук кол тамгасы менен ырасталууга тийиш.

25. Эгер мамлекеттик кызмат көрсөтүү акы төлөө менен көрсөтүлсө, акы Порталда онлайн-төлөм сервиси аркылуу төлөнөт жана автоматтык түрдө электрондук төлөмдөрдүн мамлекеттик системасына жөнөтүлөт.

Электрондук төлөмдөрдүн мамлекеттик системасынын иштөө тартиби, жеке жана юридикалык жактардын мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы төлөгөндүгү, республикалык бюджеттин пайдасына башка төлөмдөр жөнүндө электрондук төлөмдөр системасынын катышуучуларынын ортосунда маалыматтарды алмашуу тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-октябрындагы № 709 "Электрондук төлөмдөрдүн мамлекеттик системасы жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому менен аныкталган.

26. Пайдалануучу жеке кабинетинде электрондук өтүнмөнүн статусун текшере алат. Жеке кабинетте статустун үч тиби бар:

- "жеткирилген" - электрондук өтүнмө мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү берген мамлекеттик органга же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына жеткирилгендигин билдирет;

- "иштетилүүдө" - мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү берген мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы электрондук өтүнмөнү кароого алгандыгын билдирет;

- "иштетилген" - электрондук өтүнмө иштетилгендигин жана электрондук өтүнмөнү кароонун жыйынтыгы пайдалануучунун жеке кабинетине жөнөтүлө тургандыгын билдирет.

27. Пайдалануучунун өтүнмөсүн кароодон баш тартууга төмөнкүлөр негиз болот:

- туура эмес же толук эмес маалымат берүү;

- өтүнмөнү тапшырган учурда актуалдуу эмес маалыматтарды берүү.

28. Кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнбөсө жана/же ырасталбаса, бул пайдалануучуга кызмат көрсөтүүдөн баш тартууга негиз болот.

Пайдалануучунун өтүнмөсүн кароодон баш тартууда Электрондук төлөм мамлекеттик системасы аркылуу пайдалануучу төлөгөн мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү үчүн акы өтүнмөдө көрсөтүлгөн пайдалануучунун алыш-бериш эсебине которулат.

29. Өтүнмөнү кароодон баш тартуу жөнүндө билдирүүнү мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы пайдалануучуга бир сутканын ичинде баш тартуунун себебин көрсөтүү менен жеке кабинетине жиберет.

Пайдалануучунун өтүнмөсү иш жуманын акыркы жумуш күнүндө саат 15.00дөн кийин келсе, өтүнмөнү кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө билдирүү пайдалануучуга кийинки иш жуманын биринчи күнүндө жиберилет.

Өтүнмөнү кароого алуу жөнүндө билдирүү мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттеринде көрсөтүлгөн мөөнөттө пайдалануучунун жеке кабинетине жиберилет.

30. Күтүлбөгөн жагдайлар болгон учурларда (интернет, электр энергиясы жок ж.б.) мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан пайдалануучунун электрондук өтүнмөсүнүн статусу жеке кабинетте аталган жагдайлар жоюлган учурдан тартып бир сутканын аралыгында жеткиликтүү болот. Бул учурда жеке кабинетинде ушул Эреженин 26-пунктунда көрсөтүлгөн статустун бири пайда болот.

31. Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары электрондук формадагы мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү өз убагында аткарууну жана оператор менен өз ара аракеттенүүнү камсыз кылууга ыйгарым укуктуу электрондук өтүнмөнү аткаруучуну аныкташат.

32. Пайдалануучунун Порталда электрондук формада мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүгө өтүнмөсүн сактоо жана иштетүү, ошондой эле кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы жөнүндө маалымат маалыматтык системада, анын ичинде суралган кызматты көрсөтүүчү мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын, же болбосо Порталдын ээсинин маалымат базасында ишке ашырылат.

33. Мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери, ошондой эле электрондук өтүнмөнү аткаруучулар Портал аркылуу мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук формада берүүдөн негизсиз баш тарткандыгы жана сапатсыз бергендиги үчүн тартиптик жоопкерчилик тартышат.

8-глава. Портал аркылуу электрондук формада мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү тартиби

34. Электрондук өтүнмөнү кабыл алуу жана ага жооп жиберүү электрондук өтүнмөнүн аткаруучусу тарабынан аткарылат.

35. Электрондук өтүнмө ушул Эреженин 27, 28-пункттарында аталгандан башка учурларда милдеттүү түрдө кабыл алынууга жана каралууга тийиш.

36. Электрондук өтүнмөнү аткаруучу өтүнмөнү карагандан кийин пайдалануучунун жеке кабинетине мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгын электрондук форматта (маалым кат, көчүрмө, күбөлүк ж.б.) документтин тууралыгын текшерүүгө мүмкүндүк берүүчү бар-коду жана штрих-коду менен, же болбосо мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүгө даяр экендиги жана кайсы жерде алууга мүмкүн экендиги жөнүндө билдирүү жиберет (мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн жыйынтыгын алуу үчүн пайдалануучу мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын борбордук аппаратына же түзүмдүк бөлүмүнө жеке кайрылуусу керек болгон учурда).

Документтин аныктыгы Порталда текшерилет, ошондой эле документтин аныктыгын текшерүүнүн Порталдын лицензиялык жана сертификатталган мобилдик тиркемеси түрүндөгү кошумча ыкмалары каралышы мүмкүн.

Мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук формада берүү жолу менен алынган жана Порталда мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнү аткаруучунун - ыйгарым укуктуу жактын квалификациялык электрондук кол тамгасы коюлган документтин мааниси кагаз жүзүндө алынган документ менен бирдей.

37. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук формада берүүдө мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- электрондук өтүнмөнү кароонун жүрүшү жана электрондук формада мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн натыйжасы жөнүндө пайдалануучуга берилүүчү маалыматтын тууралыгын;

- өтүнмө катталган күндөн тартып пайдалануучу мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүнү Порталдан электрондук формада алган күнгө чейин пайдалануучунун өтүнмөсүндөгү маалыматтардын жана мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы жиберүүчү маалыматтын бүтүндүгүн, сакталышын, өзгөрүлбөшүн.

38. Электрондук формада мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү үчүн зарыл болгон административдик жол-жоболордун (иш-аракеттердин) мөөнөттөрү жана ырааты, анын ичинде министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, административдик ведомстволордун ведомстволор аралык өз ара байланышта иштешүүсү мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттери менен аныкталат.

Пайдалануучунун мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечимдерине даттануусу административдик иш жана административдик жол-жоболор чөйрөсүндөгү мыйзамдарда каралган тартипте ишке ашырылат.

9-глава. Порталды администрациялоо жана модернизациялоо

39. Порталды администрациялоону жана модернизациялоону Порталдын оператору ишке ашырат.

Оператордун Порталды администрациялоо боюнча милдеттери төмөнкүлөр:

- электрондук формадагы мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалыматтарды Порталга жайгаштыруу;

- модернизациялоону жана техникалык жумуштарды жүргүзүү менен байланышкан учурлардан тышкары пайдалануучулардын Порталды дайыма күнү-түнү пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыздоо;

- пайдалануучунун күнөөсү менен болгондон башка учурларда, Порталга жайгаштырылуучу жеке маалыматтарды санкциясыз жетүүдөн, өзгөртүүдөн же жок кылуудан сактоо;

- Порталга кирүү фактысы тууралуу маалыматтарды каттоо жана сактоо.

40. Оператор электрондук формада мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик органдардан же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан электрондук формадагы мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө актуалдаштырылган маалыматтарды алгандан кийин аларды Порталга жайгаштырат.

41. Өтүнмөнүн электрондук бланкынын формасын, аны толтуруу тартибин, ошондой эле электрондук өтүнмөгө жооптун натыйжасынын формасын министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары операторго жиберет. Оператор менен макулдашуу боюнча өтүнмөнүн электрондук бланкынын формасы бекитилет.

42. Порталды башкаруу боюнча иштен тышкары оператор Порталда жайгаштырылган мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалыматтарды өзгөртүү жана толуктоо иш-чараларын, Порталда жайгаштырылган мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын арызына ылайык аткара алат.

Электрондук регион

Календарь